Bestemmingsplan Biemeren 4, Wintelre

Het plan voorziet in een regeling voor de sanering van een intensief veehouderijbedrijf, de bouw van 3 BiO-woningen, 1 ruimte-voor-ruimte woning, splitsing van de bestaande woonboerderij en de aanleg van nieuwe natuur.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 24 februari 2011 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ingediend. Mede naar aanleiding van de zienswijzen heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan, in haar vergadering van 30 juni 2011, gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft met ingang van 11 augustus 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de gemeentebalie. Gedurende deze termijn is er geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531384 of per email).