Bestemmingsplan Buitengebied 2017

Kaartindeling Buitengebied

De gemeente Eersel is bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied. Het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' is vastgesteld op 29 september 2009.

Reden van actualisatie

De reden van de actualisatie zijn nieuwe wettelijke bepalingen, zoals de Verordening ruimte van de provincie, en het herstellen van omissies.

PlanMER

Bij een bestemmingsplan buitengebied is het verplicht om een planMER (milieueffect rapportage) op te stellen. De PlanMER maakt de milieueffecten van het plan duidelijk. Ook komen er aanbevelingen naar voren om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat er geen negatieve milieueffecten ontstaan.

Plangebied

Het plangebied betreft het gehele gebied van de gemeente Eersel met uitzondering van de kernen en bedrijventerreinen.

Wat is er al gebeurd?

Vanaf 30 maart tot en met 11 mei 2017 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het voorontwerp heeft geleid tot vele reacties van zowel particulieren als bedrijven in het buitengebied en andere overheden.

In een aantal gevallen hebben deze reacties geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Proces

Op 1 november 2017 is gepubliceerd dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2017 ter inzage ligt. Tot en met 13 december 2017 was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Meer informatie vindt u in de bekendmaking.
Na 14 december 2017 zijn de ingekomen zienswijzen behandeld. Het college heeft op 16 januari 2018 besloten over het raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied, inclusief de reactie op de ingekomen zienswijzen.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 6 maart 2018 vastgesteld. Op 25 april is het plan gepubliceerd. Vanaf 26 april was het gedurende zes weken mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State, zie voor meer informatie de bekendmaking.

Het plan is op 7 juni 2018 in werking getreden. Tegen het bestemmingsplan zijn een aantal beroepen ingesteld.

Bij bestudering van het plan bleek dat de bouwregeling voor de locatie Donk 2-4 niet juist was overgenomen uit het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Donk2-4. Het besluit van 3 juli 2018 repareert dit, zie voor meer informatie de bekendmaking in de Staatscourant of in het Gemeenteblad. De beroepstermijn loopt met ingang van 23 juli tot 3 september 2018.

Bestemmingsplan

Digitaal bestemmingsplan
De documenten van het plan vind u op deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte op het telefoonnummer 0497-531300 of via ruimte@eersel.nl