Bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Hazenstraat 9 en 23

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een ruimte-voor-ruimte woning aan de Hazenstraat 23 en het beëindigen van een agrarisch bedrijf aan de Hazenstraat 9.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 17 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de gemeentebalie. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend op het voorgenomen plan bij het college van burgemeester en wethouders. Het vastgestelde wijzigingsplan heeft vanaf 1 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het plan is onherroepelijk, omdat er tijdens de beroepstermijn geen beroep is ingesteld

Het plan

De documenten van het plan kunt u downloaden en hier in zien.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.