Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Tasbroekwegje 4

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de omschakeling van een grondgebonden agrarisch bedrijf (melkvee) naar een paardenhouderij op het adres Tasbroekwegje 4 in Steensel.

Daarnaast leidt het plan tot een (beperkte) aantasting van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Deze aantasting wordt gecompenseerd. In verband hiermee is een herbegrenzing van het NNB nodig. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 11 juni het verzoek gehonoreerd en een een wijziging van de Verordening ruimte vastgesteld. Zie het besluit.

Stand van zaken
Het bestemmingsplan is op 7 september 2018 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan
Digitaal plan.
De documenten van het plan vindt u op deze pagina.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. van Dooren van het team Ruimte op het telefoonnummer 0497-531300 of via e-mail.