Bestemmingsplan De Poelenloop, Knegsel

Het ontwerp voorziet in een juridisch-planologische regeling voor De Poelenloop, gelegen ten noordoosten van de kern Knegsel. Dit plangebied voorziet in de ontwikkeling van ruim 30 nieuwe woningen op een uitbreidingslocatie.

Stand van zaken

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 10 oktober 2013  zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per email).