Bestemmingsplan Kom Vessem, eerste herziening

Het bestemmingsplan Kom Vessem, eerste herziening voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de kern Vessem.

Wat is er veranderd?

Het bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan Kom Vessem, dat op 6 oktober 2009 is vastgesteld. De wijzigingen zijn:

  1. op het perceel Hoefseweg 18 en 23 is een aanduiding opgenomen voor een aanwezige bedrijfswoning;
  2. voor cultuurhistorisch waardevolle panden is een sloopregeling opgenomen;
  3. de bouw van overkappingen binnen de woonbestemming is beperkt tot de gronden binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'te bebouwen erven'.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 11 juli 2013 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijze zijn door de raad beoordeeld bij de vaststelling van het plan. Vanaf 5 december 2013 heeft het vastgestelde plan zes weken ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State, hiervan is geen gebruik gemaakt.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per email).

Zie ook