Bestemmingsplan Meerheide

Het bestemmingsplan Meerheide voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het bedrijventerrein Meerheide. Het plan is een herziening van de bestemmingsplannen Meerheide, Meerheide II, Meerheide III en Venco-campus.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 maart 2013 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is op 27 juni 2013 vastgesteld. Het plan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Deelgebieden plankaart bestemmingsplan Meerheide

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per email).