Bestemmingsplan Oogenlust, Hees 4 te Eersel

Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor de herontwikkeling van de locatie aan de Hees 4 in Eersel. Het hier gevestigde tuincentrum wordt beëindigd en het bedrijf Oogenlust wordt op de locatie gevestigd. Oogenlust is een bedrijfsconcept dat zich onderscheid van een traditioneel tuincentrum door zich te richten op het ontwerpen, verkopen en verhuren van groene en niet levende inrichtingen voor binnen- en buitenruimte.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 15 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de gemeentebalie. Gedurende deze termijn zijn drie zienswijzen ingediend bij de gemeenteraad. Op 28 juni 2012 heeft de raad besloten het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijziging heeft betrekking op het opnemen van een dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 2' voor de delen van het plangebied waar in het vooronderzoek archeologische waarden zijn aangetroffen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 19 juli 2012 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, zie voor meer informatie de bekendmaking.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (telefoonnummer 0497-531300 of per  email).