Omgevingsvergunning Hapertseweg 11, Duizel

Het plan voorziet in de vestiging van een dierenkliniek en daarnaast in een splitising van de bestaande woning. De omgevingsvergunning bestaat uit de activiteit afwijken van het bestemmingsplan en milieu. Het plan wijkt af van het bestemmingsplan voor wat betreft de goothoogte en dakhelling.

Stand van zaken

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de gemeentebalie. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen op de ontwerpbeschikking ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten om de opmgevingsvergunning definitief te verlenen. De stukken bij de definitieve vergunning liggen met ingang van 1 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeentebalie. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank; voor meer informatie zie de bekendmaking.

Afwijken bestemmingsplan

De ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het vergunningonderdeel afwijken van het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Zeegers, team Ruimte of de heer F. van Hulst, team Vergunningen via telefoonnummer 0497-531 300.