Wijzigingsplan Lage Heide 7, Eersel

Het plan betreft een vergroting van het agrarisch bouwvlak van de varkenshouderij aan de Lage Heide 7 in Eersel. Dit is mogelijk door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid die hiervoor is opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied".

Stand van zaken

Het ontwerpwijzigingsplan heeft met ingang van 19 april 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de gemeentebalie. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het voorgenomen plan. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 5 juli gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan beroep ingesteld worden bij de Raad van State. Voor meer informatie zie de bekendmaking.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan u hieronder dowloaden en  hier digitaal inzien.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (bereikbaar via 0497-531 300 of  email).