Structuurvisie 2011 gemeente Eersel

Aanleiding

Een gemeente is verplicht een structuurvisie vast te stellen volgens de Wet ruimtelijke ordening. De gemeente heeft diverse beleidsstukken vastgesteld over landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen. Het doel van deze structuurvisie is om deze sectorale visies met elkaar te verbinden en om ze in onderlinge samenhang tot uitvoering te brengen. De achterliggende gedachte is dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen een bijdrage zouden moeten leveren aan de realisatie van landschappelijke kwaliteit.

Doel

Het doel van de nieuwe structuurvisie is drieledig:

  1. Voldoen aan de wettelijke verplichting (Wro).
  2. Verbinding tussen de verschillende ruimtelijke beleidsstukken van de gemeente Eersel.
  3. Uitvoering van projecten ter verbetering van het Eerselse grondgebied, m.n. op het ruimtelijke/landschappelijke vlak.

Documenten

Hieronder kunt u het raadsbesluit, de Structuurvisie 2011, het kaartbeeld en de separate bijlage (Gebiedsvisie Bebouwingsconcentraties) downloaden.