Structuurvisie Meerheide III

Deze structuurvisie wordt voorbereid omdat is gebleken dat over het reeds in procedure gebrachte bestemmingsplan "Meerheide III" nog nader bestuurlijk overleg noodzakelijk is.  Het vaststellen van een structuurvisie heeft geen direct bindende werking voor burgers,  maar waarborgt wel de voorkeursrechten van de gemeente ingevolge de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.  De structuurvisie betreft de visie op hoofdlijnen waarbinnen de uitbreiding van Meerheide in noordelijke richting mogelijk gemaakt kan worden. 

Informatie

Voor het doorgeven van mondelinge op- of aanmerkingen kan contact worden opgenomen met de heer K. Bierens bereikbaar via 0497-531300 of via k.bierens@eersel.nl

U kunt de Structuurvisie Meerheide III op deze pagina downloaden.