Op 11 december 2019 is een grote groep inwoners uit Vessem aanwezig geweest tijdens de inspiratiesessie. Aan verschillende tafels is gediscussieerd over de ideeën, kansen en mogelijkheden voor het centrum van het dorp. Er is over zeer uiteenlopende onderwerpen gesproken zoals Voorzieningen, Wonen, het Dorpskarakter en potentiële ontwikkellocaties in het centrum.

Bij elk thema zijn de aandachtspunten opgeschreven en de inspirerende ideeën genoteerd. Alle punten zijn op papier gezet en daarna uitgewerkt in tekeningen die zowel de sterke als de zwakke punten inzichtelijk maken. Alle input is vervolgens gebruikt om een kansenkaart voor het centrum van het dorp te maken. 

Deze kansenkaart is bedoeld als inspiratie voor initiatiefnemers van mogelijke ontwikkellocaties. De gemeente gebruikt deze voor de uitwerking van kaders voor ontwikkellocaties. Daarnaast biedt de kansenkaart ook inzicht buiten de ontwikkellocaties, zoals bijvoorbeeld meer groen. Voor de duidelijkheid zijn vervolgstappen in dit proces in een proceslijn uitgezet. De tekeningen op deze kansenkaart zijn uiteraard ter inspiratie, dus de uiteindelijke plannen zien er mogelijk wel anders uit.

Klik hier om de kansenkaart groter te tonen 

Opgehaalde input

Voorzieningen

Voorzieningenniveau op peil, waardering voor breed scala aan functies, zoals gezondheidscentrum, school, horeca, kerk, molen, gemeenschapshuis.

Aandachtspunten:

 • Openbaar vervoer ondermaats
 • Mogelijkheden sporthal verruimen
 • Pinautomaat behouden
 • Aandacht voor voldoende elektrische laadpalen

Inspiratie:

 • Oude Jongensschool gebruiken als museum, startende ondernemers huisvesten, verenigingen of maatschappelijke doelen zoals repaircafé, kluslokaal, …
 • Collectief wonen, mogelijkheden bieden voor woongroepen, ‘knarrenhof’
 • Kiosk op plein in het centrum

Wonen

De afgelopen tijd zijn er mondjesmaat woningen gebouwd, over de bouwstijl is algemene tevredenheid.

Aandachtspunten:

 • Woningbouw duurt te lang > snelheid gevraagd
 • Verbeteren trottoirs

Inspiratie:

 • Woonwijken met diversiteit is gewenst: ruimte voor senioren, starters, middelduur, zelfbouwers, doorstromers
 • In centrum kan er dichter op elkaar gebouwd worden in twee tot drie lagen, aan de randen grotere en vrijstaande woningen
 • Ruimte laten voor initiatieven met betaalbare woningen, zoals ‘t Smidje

Dorpskarakter

Vessem is het mooiste dorp van de Kempen, een authentiek groen dorp met veel voorzieningen.

Aandachtspunten:

 • Veel doorgaand verkeer, openbaar vervoer ondermaats
 • Vergrijzing en wegtrekkende jeugd
 • Verdwijnen winkels

Inspiratie:

 • Openbare gelegenheden verbeteren
 • Ruimte maken voor groen, duurzaamheid en kwaliteit
 • In centrum combinatie zoeken tussen voorzieningen en wonen

Ontwikkeling Welten, oude jongensschool, Rabobank 

Over het algemeen worden met name het gebouw en de omgeving van Welten en de oude jongensschool als karakteristieke plekken beschouwd. Waardering voor groen en open ruimten.

Aandachtspunten:

 • Leegstand in de panden is niet wenselijk
 • Eventuele geluidsoverlast schoolplein
 • Ruimte behouden voor kermis

Inspiratie:

 • Open karakter behouden, levendigheid behouden
 • Ruimte bieden voor goedkope woningen of senioren.
 • Goede andere functies: educatie, zorg(hotel), kiosk

Ontwikkeling garage Van de Ven

Oud dorpshart met kermisterrein aan ene kant en café aan de andere kant positief. Industrieel terrein met garage negatief.

Aandachtspunten:

 • Café is passend op deze locatie, garage wordt als niet passend ervaren in het dorp, maar zorgt wel voor levendigheid.
 • Multiline wordt als functie niet passend ervaren, kan eventueel naar het bedrijventerrein.
 • Parkeren is krap, aandachtspunt bij herontwikkeling

Inspiratie:

 • Winkels, woningen, hotel, woonhofje met groen
 • Koppeling tussen twee zijden van de Jan Smuldersstraat maken

Ontwikkeling Maalderij

Er is waardering voor het karakter van het gebouw en voor de verspringende rooilijn.

Aandachtspunten:

 • Als twee cafés blijven, is dat genoeg voor dit dorp. Een derde café is overbodig.
 • Niet alles in 1x volbouwen, ruimte in het dorp behouden.
 • Pachtgronden met achtertuinen van omwonenden niet wenselijk om te ontwikkelen

Inspiratie:

 • Seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen
 • Mogelijke alternatieve invullingen: wonen, voorzieningen, hotel, winkel.

Input uitgewerkt in kaarten met sterke waardes en zwakten

Geïnteresseerd in Vessem?

De termijn van inzage in het voorontwerp bestemmingsplan Kom Vessem is verstreken. De inspraakreacties worden nu beoordeeld om al dan niet te verwerken in het ontwerpbestemmingsplan.