“In Eersel is ‘ruimte voor bedrijvigheid’! Meerheide in Eersel is een toekomstbestendig bedrijventerrein van hoge kwaliteit vlakbij de afslag van de snelweg A67. Dit bedrijventerrein vervult een belangrijke economische functie. Voor de regio, maar ook voor Eersel. Veel bedrijven in de Kempen zijn ‘honkvast’, daarom ben ik blij dat we onze ondernemers ook de mogelijkheid kunnen bieden voor uitbreidingsruimtes.” Op deze pagina vind je alle informatie en het inschrijfformulier.

Léon Kox

Kavels

De uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond op Meerheide III gaat van start. Het gaat om vijftien vooraf vastgestelde kavels met een kaveloppervlakte tussen de 1.000 en 5.000 m². Meerheide III is geschikt voor een grote diversiteit aan bedrijven en voor zowel kleine als middelgrote bedrijven. 

Vaste kavels

Het gaat in deze tweede fase om 15 vastgestelde kavels met totale oppervlakte van 36.058 m². De kavels zijn vooraf bepaald en daarmee vastgesteld. 

Milieucategorie

De kavels 6, 7, 13 en 14 zijn bestemd bedrijven in milieucategorie 2 vanwege de geldende stikstofvoorwaarden.  

Bestemmingsplanvoorschriften

Bestemmingsplanvoorschriften zijn te vinden op de website van ruimtelijkeplannen.nl Meerheide III, 2e fase

   

  Uitgangspunten uitgifte

  Bestemmingsplan is leidend 

  Het bestemmingsplan bepaalt of een bedrijf kan worden toegelaten. 

  Milieucategorie 2

  Een aantal kavels zijn uitsluitend bestemd voor bedrijven in de milieucategorie 2 of voor bedrijven die aantoonbaar geen negatieve stikstof-gevolgen hebben. Voor bedrijven uit milieucategorie 3.0-3.2 geldt alleen een uitzondering als ze met de Aerius calculator kunnen aantonen dat ze in milieucategorie 2 vallen.

  Uitgesloten type bedrijven voor bedrijfsgrond

  De kavels mogen niet gebruikt worden voor het bouwen van bedrijfs- en dienstwoningen. Daarnaast zijn een aantal type bedrijven uitgesloten voor vestiging op Meerheide III. Bedrijven die niet in aanmerking komen zijn:

  • detailhandelsbedrijven (met uitzondering van ontheffing voor bouwmarkten, tuincentra, detailhandel in volumineuze goederen, detailhandel in brand-/explosiegevaarlijke goederen en detailhandel in keukens/ badkamers/sanitair, )
  • Bedrijven die voor ernstige geluidhinder zorgen, zoals puinbreekinstallaties
  • Horecabedrijven
  • Zelfstandige kantoren
  • Bedrijven die bouw- en sloopafval verwerken

  Vaste kavels

  De bedrijfsgrond is verkaveld en staat vast. Bij meerdere gegadigden voor dezelfde kavel, wordt er geloot. Indien sprake is van een aansluitende parkeerstrook, dan wordt deze in één koop met de hoofdkavel verkocht.

  Alle bedrijven maken gelijke kansen

  Bij toewijzing onderscheid maken tussen lokale en niet-lokale bedrijven druist in tegen Europese richtlijnen waar Nederland zich aan te houden heeft. Alle bedrijven maken derhalve bij toewijzing en loting evenveel kans.

  Geen speculaties

  Alleen bedrijven die de bedrijfsgrond voor hun eigen bedrijf nodig hebben, komen in aanmerking voor toewijzing van een bedrijfskavel. De gemeente wil hiermee speculatie tegen gaan.

  Aansluiting gemeenschappelijke dienstverlening verplicht

  In Eersel is de Industriegroep Eersel actief, die onder meer de belangen van het totale bedrijventerrein Meerheide behartigt. Het gaat hier vooral om de beveiliging van het gehele bedrijventerrein met permanent cameratoezicht en het beheren van bewegwijzering op het bedrijventerrein. Bedrijven aan wie bedrijfsgrond wordt toegewezen, verplichten zich aan te sluiten bij deze gemeenschappelijke dienstverlening.

  Duurzaamheid

  De gemeente stimuleert duurzaamheid bij bouwplannen. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor bedrijfsgebouwen maken we gebruik van het landelijk Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Hier is duurzaamheid een belangrijk onderdeel in. 

  Gratis milieu-scan

  De gemeente biedt bedrijven die een kavel kopen een gratis ‘milieu-scan’ aan. We willen l bedrijven helpen om zoveel mogelijk duurzaamheidsaspecten en energiebesparende maatregelen te integreren in de nieuwbouw. Denk hierbij aan zonnepanelen, energiebesparing, het gasvrij voeren van een bedrijf etc. De gemeente verwacht van de bedrijven aan wie bouwgrond wordt toegewezen, dat zij alle mogelijke voorzieningen in het kader van duurzaamheid zullen treffen.

  Er worden grote voordelen behaald als duurzaamheidaspecten (energie, afval en water) al vroeg in de ontwerpfase worden meegenomen bij de bouw van nieuwe bedrijven. Naast de besparingen dragen deze investeringen bij aan een betere toekomst en daarmee aan het maatschappelijke belang. 

  Geen gasaansluiting

  Per 1 juli 2018 is het niet meer toegestaan om een omgevingsvergunning aan te vragen voor een nieuw bouwwerk met een gasaansluiting. Door de wijziging van de Gaswet mag de netbeheerder geen gasaansluitingen meer realiseren bij nieuwbouw

  Het aansluitverbod op het gasnet geldt voor alle kleinverbruikers (< 40m³ gas per uur). Grootverbruikers mogen nog wel een aansluiting aanvragen, omdat ze het gas niet alleen gebruiken voor het verwarmen van het pand, maar meestal ook voor het productieproces. 

  Grondprijs

  De grondprijs voor bedrijfsgrond is voor 2021 vastgesteld op € 170 m² exclusief BTW. De grond wordt bouwrijp opgeleverd. Meer informatie hierover kun je lezen in de algemene verkoopvoorwaarden.

  Parkeerstroken

  Voor bedrijfsgrond die niet bebouwd mag worden geldt een prijs van € 85 m2 exclusief BTW. Het gaat hier om een gedeelte van de grond die binnen de 50 meter-zone ligt van de hoogspanningsleiding. Deze grond wordt gebruikt voor parkeerstroken voor personenauto's. De kavels met aanliggende parkeerstrook worden in één koop aangeboden.

  Kaveloppervlakten en prijzen (exclusief BTW) Meerheide III, 2e fase

  Groen gearceerd: uitsluitend milieucategorie 2-bedrijven of daarmee gelijk te stellen.

  Nummer Oppervlakte Prijs Parkeerstrook Prijs Totaal Kavelprijs
  1 4.903 833.510 372 31.620 5,275 865.130
  2 1.826 310.420     2.150 3.65.500
  3 2.213 376.210     2.236 380.120
  4 2.220 377.400     1.870 317.900
  5 1.000 170.000     1.993 338.810
  5a 1.000 170.000     1.000 170.000
  6
  1.927
  327,590

   

   

  1.927
  327.590
  7
  2.022
  343.740

   

   

  2.022
  343.740
  8 2.913 495.210 992 84.320 3.905 579.530
  9 4.150 705.500 1.118 95.030 5.268 800.530
  10 2.511 426.870     2.511 426.870
  11 1.505 255.850     1.505 255.850
  12 3.037 516.290 901 76.585 3.938 592.875
  13
  3.333
  566.610
  1.078
  91.630
  4.411
  658.240
  14
  1.508
  256.360

   

   

  1.508
  256.360
  Totaal 15 kavels 36.068 6.131.560 4.461 379.185 40.519 6.510.745

   Het bestemmingsplan is vanaf 10 mei 2021 onherroepelijk. Vanaf deze datum kun je het inschrijfformulier invullen.

  Inschrijfformulier bedrijfskavel Meerheide III

  Informatiepakket Meerheide III

  Planning en proces

  De inschrijfperiode loopt van 10 mei tot 1 juni 2021. Daarna worden onderstaande stappen doorlopen.

  1. progress.state.to_doScreening -

   Na ontvangst van het inschrijfformulier worden alle aanvragen gescreend of de inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. Individuele gesprekken kunnen onderdeel zijn van deze screening. Bij gelijke geschiktheid van meerdere bedrijven voor hetzelfde perceel wordt de volgorde van toewijzing door loting bepaald.

   De gemeente Eersel behoudt zich het recht voor om bedrijven waarvan de achterblijvende locatie nodig is voor een andere bestemming dan bedrijvigheid, bijvoorbeeld woningbouw en/of wanneer er een milieuprobleem op de bestaande locatie opgelost wordt voorrang te verlenen. Dit ter beoordeling aan de gemeente Eersel.’ 

  2. progress.state.to_doBerichtgeving

   Iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt bericht van de gemeente of ze wel of geen grond krijgen toegewezen. 

  3. progress.state.to_doKoopovereenkomst

   Na acceptatie van de toegewezen kavel wordt een koopovereenkomst opgesteld en ter ondertekening toegezonden aan de potentiële koper. Voor de kavels 1, 8, 9 en 13 wordt een verplichte BIBOB-procedure gevolgd. 

  4. progress.state.to_doOmgevingsvergunning

   Na ondertekening van de koopovereenkomst kan het vergunningstraject (omgevingsvergunning) starten. Lees hier hoe je in Eersel een omgevingsvergunning aanvraagt.

  Contact

   Heeft u vragen aan de gemeente op het gebied van ondernemen? Neem dan contact op met onze accountmanager bedrijven Hans van Asten via 088-4970630 of via het contactformulier.