Wat is het?

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

Wat moet ik doen?

 • Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.
 • Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online.
 • Als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan.
 • Als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens 6 maanden van tevoren.
 • Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

U kunt een aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitaal: via www.omgevingsloket.nl. Op papier: u stelt het aanvraagformulier samen via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl en print daarna het formulier. Alle gegevens bij een aanvraag op papier moeten in drievoud worden ingediend.

Per 1 januari 2011 treedt het vernieuwde Brim in werking: het Brim 2011. Brim 2011 staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011. Dit is een subsidieregeling die planmatig onderhoud van rijksmonumenten door eigenaren stimuleert.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Meer informatie

Ruimtelijke kwaliteitscommissie

De Ruimtelijke kwaliteitscommissie adviseert in opdracht van het college van burgemeester en wethouders over welstand, monumenten en andere ruimtelijke vraagstukken. De Ruimtelijke kwaliteitscommissie is aangewezen als welstandscommissie zoals bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening. Ook is deze commissie aangewezen als monumentencommissie als bedoeld in de Erfgoedverordening en de Verordening op de monumentencommissie. Daarnaast is deze commissie aangewezen als deskundigencommissie zoals bedoeld in bestemmingsplannen.

De vergaderingen van de Ruimtelijke kwaliteitscommissie vinden iedere woensdag plaats in het gemeentehuis van Eersel.

Wilt u informatie over de plannen die aan de orde komen? Neem contact op met afdeling VTH de Kempen via het algemene telefoonnummer (0497)531300.

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

Wat kost het?

Een omgevingsvergunning voor het wijzigen, verstoren e.d. van een monument is gratis. Soms is voor wijzigingen aan een monument ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Aan deze activiteit zijn wel kosten verbonden. Zie hiervoor onze legesverordening.

Heeft deze informatie je geholpen?