Omgevingsplan (bestemmingsplan) aanpassen

Wat is het?

In het omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer je grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, kun je de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen. Je kunt dit doen voor een bestaand omgevingsplan, maar ook voor een omgevingsplan dat nog niet definitief is.

Hoewel iedereen een aanpassing in het omgevingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraag je een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Hoe kan ik iets veranderen?

Je kunt de gemeente vragen om het huidige omgevingsplan aan te passen. Als de gemeente het daarmee eens is, kunnen ze het omgevingsplan wijzigen.

Een wijziging omgevingsplan dat nog niet definitief is, wordt een 'ontwerp wijziging' genoemd. Dit ontwerp wordt vooraf bekendgemaakt in het gemeenteblad. Je kunt het ontwerp bekijken op omgevingswet.overheid.nl en je hebt 6 weken de tijd om je mening te geven nadat het ontwerp is bekendgemaakt.

Daarna stelt de gemeente het Omgevingsplan vast. Als je nog steeds wilt dat het omgevingsplan wordt aangepast, kun je dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit heet 'beroep aantekenen' en je doet dit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. https://www.raadvanstate.nl/contact/digitaal-procederen/.

Principeverzoek

Als je wilt weten of de gemeente mee wil werken aan een ontwikkeling, raden wij je aan eerst een principeverzoek in te dienen. Hiermee krijg je op voorhand inzicht in de voorwaarden voor jouw idee. Ook voorkom je dat je al documenten laat opstellen en onderzoeken laat uitvoeren, terwijl je nog niet zeker weet of de gemeente bereid is om hieraan mee te werken.

Aanvraag principeverzoek

Wat moet je indienen bij een principeverzoek

 1. Tekeningen/schets (op schaal) met: de huidige situatie en de gewenste situatie. Denk aan afmetingen van de gebouwen, parkeerplaatsen, verhardingen, inrit en ingangen, eventueel te kappen bomen of te verwijderen groen, eventueel nieuw aan te planten groen. Houd hierbij rekening met de omgeving.
 2. Een schriftelijke toelichting waarom de locatie voor het plan geschikt is. Denk hierbij ook aan eventuele gevolgen voor de omgeving.
 3. Bij nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn ook de volgende gegevens nodig: 
  - een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten die je gaat uitvoeren met een toekomstverwachting
  - de (milieukundige) gevolgen voor de locatie en de omgeving
  - de omvang van de activiteiten, aantal personen, aantal bezoekers
  - bij je ontwikkeling moet je rekening houden met en ingaan op alle relevante regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving

Als het nodig is, zullen wij aanvullende informatie opvragen. De behandeling van het verzoek gaat sneller als het verzoek volledig en duidelijk is.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek brengt de gemeente € 500,00 in rekening op basis van de legesverordening.

De Omgevingswet zegt dat in sommige gevallen, als er een ruimtelijk plan wordt gemaakt, er ook een financiële bepaling moet komen. De bepaling regelt hoe de kosten van het plan worden betaald, zodat de gemeente niet de extra kosten van het plan hoeft te betalen. Soms staan er ook speciale regels in het omgevingsplan. Het is niet nodig om zo'n bepaling te maken als er al andere afspraken zijn over wie de kosten betaalt, bijvoorbeeld omdat de gemeente al een overeenkomst heeft met de mensen die bij het plan betrokken zijn. Het is slim om al in een vroeg stadium van het plan goede afspraken te maken over wie wat betaalt.

Als er geen bepaling is of er is geen overeenkomst, dan moet je de gemeente betalen volgens de tarieven die in de legesverordening staan, voordat de gemeente begint met de procedure.

Hoe lang duurt het?

We proberen om binnen twaalf weken te reageren op je principeverzoek. Of dit haalbaar is, hangt ook af van hoe compleet, de kwaliteit en ingewikkeld het (bouw)plan is, en hoeveel aanvragen we ontvangen. 

Op dit moment krijgen we veel aanvragen, zijn er veel lopende projecten en zijn we bezig met de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor kan het langer duren voordat je een reactie van ons ontvangt.

Meer informatie

Let op! Is het Omgevingsplan aangepast en wil je daarna gaan bouwen? Dan heb je in een aantal gevallen nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraag je aan via Omgevingsloket.nl.

Contact

Voor meer informatie kun je terecht bij team Ruimtelijke ontwikkeling. 

Contactformulier Ruimtelijke Ontwikkeling

Heeft deze informatie je geholpen?