Wat is het?

Het peuterprogramma speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van peuters in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar. Het peuterprogramma richt zich op sociale -, cognitieve -, motorische -, emotionele – en creatieve ontwikkeling.

De voorschoolse educatie (het peuterprogramma) is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente geeft een subsidie voor een plaats in het peuterprogramma. Hoe dit precies werkt, staat in regels die de gemeente heeft opgesteld.

In de gemeente Eersel zijn de voorschoolse voorzieningen, het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang, met elkaar geïntegreerd. Dat betekent dat kinderopvangorganisatie Nummereen binnen de kinderopvang ook het peuterprogramma aanbiedt.

Hoe werkt het?

Het peuterprogramma is ondergebracht bij de kinderopvang. Om die reden komen ouders van peuters die allebei werken in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van het peuterprogramma. Ouders van peuters die niet allebei werken en dus geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag komen in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma via de gemeente.

Wat moet ik doen?

Als u in aanmerking wilt komen voor een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma dan:

  1. Maakt u dit kenbaar bij de kinderopvangorganisatie waar u uw peuter naar toe wil brengen.
  2. Vraagt u een inkomensverklaring op bij de belastingdienst. Telefoon 08000543, Deze heeft u nodig om aan te tonen dat in het betreffende jaar geen inkomen wordt ontvangen. Als u geen inkomensverklaring kunt ontvangen dan dient u te verklaren dat u geen inkomen heeft genoten c.q. dat er sprake is van een één-verdienende ouder. U verklaart ook dat als er een wijziging van de inkomenssituatie is u dit doorgeeft aan de gemeente.
  3. Dient u de inkomensverklaring in bij de gemeente samen met de Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag. Ook stuurt u een kopie van het aanmeldformulier van de kinderopvangorganisatie waar u uw peuter naar toe wil brengen naar de gemeente.

U kunt de verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag digitaal invullen. Voor het invullen van de verklaring heeft u DigiD nodig.

Wat kost het?

De gemeente subsidieert het peuterprogramma voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. U als ouder betaalt een ouderbijdrage.

De regels voor de gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma 2021 kunt u lezen via de hyperlink Officiëlebekendmakingen.nl.

Met betrekking tot de inkomensafhankelijke ouderbijdrage sluit de gemeente aan bij de landelijke tabel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (zie onderstaande tabel). Deze tabel wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Tabel met inkomensafhankelijke ouderbijdrage per maand voor 2021 

Gezamenlijk toetsingsinkomenKind 1Kind 2
Lager dan € 20.302€ 9,07€ 9,07
€ 20.303 - € 31.214€ 11,20€ 9,60
€ 31.215 - € 42.953€ 24,00€ 12,00
€ 42.954 - € 58.423€ 37,60€ 12,27
€ 58.424 - € 83.979€ 65,33€ 18,13
€ 83.980 - € 116.371€ 110,93€ 28,53
€ 116.372 en hoger€ 149,33€ 53,07

Gebaseerd op 8 uur per week, 40 weken per jaar, verdeeld over 12 gelijke maandbedragen.

U ontvangt maandelijks (=12 keer per jaar) een factuur. Het jaarbedrag wordt gedeeld door 12 maanden. Het maandbedrag ziet u in de bovenstaande tabel in de laatste kolom.

Facturatie van de ouderbijdrage door de kinderopvangaanbieder aan ouders/verzorgers vindt plaats uiterlijk binnen één maand na afloop van de betreffende kalendermaand. Maandelijks wordt een vast bedrag bij de ouders gefactureerd (de door de gemeente Eersel vastgestelde ouderbijdrage per jaar).

De ouderbijdrage wordt middels automatische incasso geïncasseerd. Indien ouders/verzorgers kiezen voor een andere betaalwijze kan de kinderopvangaanbieder daar extra kosten voor in rekening brengen.

De kinderopvangaanbieder brengt geen andere ‘verplichte kosten’ bij ouders/verzorgers in rekening.

In bepaalde gevallen kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor het vergoeden van de ouderbijdrage.

Ook kan het voorkomen dat uw situatie niet aansluit bij de informatie die hier gegeven wordt of dat het toepassen van bovenstaande regels voor u zeer nadelig uitwerkt, hierover kunt u contact opnemen met de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Uw peuter kan vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar deelnemen aan het peuterprogramma.

Meer informatie

Kinderopvangtoeslag; geen recht op kinderopvangtoeslag

Indien u als ouder(s) geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag, kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma voor uw kind. U dient aan de gemeente te verklaren dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. De gemeente geeft dan subsidie, zodat u alleen een ouderbijdrage in rekening gebracht krijgt voor het volgen van het peuterprogramma voor maximaal 2 dagdelen per week (met uitzondering van het aanbod aan doelgroepkinderen op basis van de Wet OKE).

Wat is de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst indien u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of één van beide een opleiding volgt of de kansen op werk vergroot worden door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of gemeente.

Hoe kom ik in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma?

U dient aan te tonen dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u niet allebei werkt. U kunt dit op een aantal manieren aantonen. Het meest eenvoudige is om een inkomensverklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat u een belastingaangifte ingediend heeft.

Wat is een inkomensverklaring?

Een inkomensverklaring is in feite bedoeld om andere (overheids)instanties, die geen inzage hebben in de inkomensgegevens van burgers, te informeren. Denk hierbij aan een woningstichting die graag wil weten hoeveel inkomen iemand heeft om vast te kunnen stellen of iemand voor een bepaalde huurwoning in aanmerking komt. De verklaring moet aangevraagd worden voor de ouder die geen inkomen heeft, maar deze moet dus wel, eventueel via de partner, een aangifte ingediend hebben.

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

U kunt dit uitsluitend telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst via de Belasting Telefoon 0800-0543. U dient het Burgerservicenummer(BSN)/sofinummer bij de hand te hebben. Ter controle worden nog een aantal andere vragen gesteld, zoals uw geboortedatum. Binnen 10 werkdagen beschikt u over de verklaring.

U kunt geen inkomensverklaring aanvragen?

Als u geen belastingaangifte heeft gedaan, dan kunt u of op een andere wijze aantonen dat u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag of verklaren dat er sprake is van één inkomen en er geen bijdrage is van UWV of gemeente volgens artikel 1.6 van de Wet kinderopvang genoemde redenen. Dat kan via het formulier ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’.

Vragen?

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Eersel. Indien u de inkomensverklaring heeft ontvangen of op een andere wijze kunt verklaren dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag, dan kunt u dit via bijgevoegd formulier ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ verklaren. U maakt dan aanspraak op een gesubsidieerd plaats in het peuterprogramma voor maximaal 2 dagdelen per week. De ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ dient u samen met de inkomensverklaring in te leveren bij de gemeente. Tevens stuurt u het aanmeldformulier van de kinderopvangorganisatie waar uw kind het peuterprogramma gaat volgen, mee.

De gemeente ontvangt dus graag van u:

  • Het aanmeldformulier voor het peuterprogramma (die u ontvangen heeft van de kinderopvangorganisatie)
  • De inkomensverklaring (die u ontvangen heeft van de belastingdienst) én
  • De ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Wenda Wibbens via (0497)531300 of w.wibbens@eersel.nl

Heeft deze informatie je geholpen?