Gemeente Eersel is van plan om in juni 2021 Stokkelen als 60 km/uur weg in te richten. Doordat de weg nu is afgesloten, in verband met het project Diepveldenweg en de aanleg van de fietstunnels, kunnen we deze werkzaamheden tegelijkertijd uitvoeren. Op deze manier hoeven we de weg maar één keer volledig af te sluiten.

Maatregelen

Er is veel sluipverkeer in het gebied tussen Eersel en Bergeijk. Om het sluipverkeer te beperken wordt de Diepveldenweg aangelegd. Na de aanleg wordt Stokkelen alleen nog gebruikt voor bestemmingsverkeer naar Eersel. Daarom gaan we een zevental verkeersremmende maatregelen aanleggen in de weg. Er komen 4 weg versmallingen en 3 kruispunten worden verhoogd. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Fietspaden

Ook gaan we langs Stokkelen (vanaf het beekje De Run tot aan de gemeentegrens met Bergeijk) de tegels van de fietspaden vervangen door asfalt. Dit om het comfort voor de fietsers te vergroten. Binnen de bebouwde kom blijven de tegels liggen. De reden hiervoor is dat er binnen de bebouwde kom
veel kabels en leidingen onder het fietspad liggen die makkelijk bereikbaar moeten zijn bij storingen. Wel gaan we deze fietspaden de komende jaren herstraten.

Ontwerp

Wijzigingen ontwerp project Stokkelen na inspraak inwoners: 

  • Wegvak Diepveldenweg - Lage Heide: de verkeersremmer voor huisnummer 43 (camping en groepsaccommodatie) verplaatsen we ongeveer 50 meter richting Lage Heide. Hiermee lossen we problemen op met de inritten van de verblijfsaccommodatie en de camping. Ook ligt de wegversmalling niet meer recht voor de woning. 
  • Wegvak Diepveldenweg - Hazenstraat: de wisselende voorrangsituaties bij de vier wegversmallingen omdraaien. In het aangepaste ontwerp kiezen we er voor om het inkomend verkeer vanaf de Diepveldenweg geen voorrang te geven bij de eerste verkeersremmer. 
  • Wegvak Lage Heide-de Run: de verkeersremmer tussen huisnummer 40 en 34 verplaatsen we ongeveer 20 meter richting de Run voor het wooncomfort van huisnummer 40 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Paul van Lith.

Presentatie

In de video geeft de projectleider een presentatie en een nadere toelichting op het ontwerp.

Nieuwsberichten