Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

U kunt niet tegen elk besluit bezwaar maken:

  • u kunt geen bezwaar maken tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld. Een besluit met algemene regels is bijvoorbeeld een verordening, of een verbod van de gemeente om op zondag te collecteren.
  • u kunt alleen maar bezwaar maken als u belanghebbende bent.

U kunt wel bezwaar maken als:

  • u het niet eens bent met een beslissing die op uw eigen aanvraag is genomen. Bijvoorbeeld: u hebt een vergunning aangevraagd en het college van burgemeester en wethouders besluit dat u deze niet krijgt.
  • u het niet eens bent met een beslissing die op aanvraag van iemand anders is genomen, maar waarbij u wel rechtstreeks betrokken bent. Bijvoorbeeld: uw buren krijgen een bouwvergunning voor een uitbouw aan hun huis. U bent tegen deze verbouwing.
  • een beslissing niet binnen de vastgestelde termijn is genomen. U maakt dan bezwaar tegen het niet op tijd nemen van de beslissing.
  • het bestuursorgaan weigert een beslissing te nemen.
  • u nadelige gevolgen hebt van een beslissing die een bestuursorgaan uit zichzelf neemt.

Wat moet ik doen?

Bezwaarschrift schrijven

U maakt schriftelijk bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen of had moeten nemen. Zo'n schriftelijk stuk heet een bezwaarschrift. Uw bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht, de gronden van het bezwaar, uw handtekening. Het is nu nog niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Op tijd indienen

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de beslissing bij het bestuursorgaan liggen. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het niet meer in behandeling genomen. Alleen als u bezwaar maakt, omdat het bestuursorgaan een beslissing niet op tijd neemt, geldt geen bezwaartermijn. Maar u mag uw bezwaarschrift dan niet onredelijk laat indienen. U mag dus niet een jaar wachten voor u bezwaar maakt. Weet u niet precies wanneer een beslissing is genomen, dan dient u het bezwaarschrift zo snel mogelijk in.

Pro-forma bezwaarschrift

Het kan gebeuren, dat u niet op tijd (dus binnen zes weken) aan alle vereisten kunt voldoen. Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle stukken hebt. In dat geval kunt het beste toch op tijd een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want anders verloopt uw bezwaartermijn. In zo'n zogenaamd pro-forma bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum en de beslissing waartegen u bezwaar maakt. Vervolgens krijgt u kort - meestal twee weken - de tijd om uw bezwaar aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan het bestuursorgaan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Het wordt dan niet behandeld.

Bewijs van ontvangst

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft.

Uw mening mondeling toelichten

Het bestuursorgaan zal u en andere betrokkenen vragen om een mondelinge toelichting. U wordt dan 'gehoord' door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie of heffingsambtenaar (bij belastingzaken). Overigens is het in een beperkt aantal gevallen niet verplicht om u te horen. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Tot 10 dagen voor het horen kunt u gegevens of bewijsstukken afgeven of toesturen. Alle stukken die betrekking hebben op de zaak en het bezwaarschrift kunt u in elk geval een week lang inzien. Zo kunt u het horen voorbereiden. Tegen vergoeding kunt u kopieën krijgen.

Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen, krijgt u daarover bericht. Ook over deze nieuwe gegevens kunt u uw mening geven.

Soms afzonderlijk horen

U wordt gehoord in het bijzijn van andere betrokkenen. Als u een goede reden hebt, kunt u vragen om afzonderlijk gehoord te worden. Het bestuursorgaan beslist hierover. De andere betrokkenen worden dan naderhand wel ingelicht over wat besproken is.

Intrekken van bezwaar

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, dan kan dat schriftelijk. U kunt uw bezwaar ook mondeling intrekken, maar alleen als u wordt gehoord.

Getuigen en deskundigen

U kunt getuigen of een deskundige (bijvoorbeeld een huisarts of architect) inschakelen bij het horen.

Iemand meenemen naar de hoorzitting

U kunt u tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt u ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemands voor u het woord en hoeft u zelf niet bij het horen aanwezig te zijn. Als iemand u vertegenwoordigt, dan moet u deze persoon een schriftelijke machtiging meegeven die ondertekend is door uzelf.

Vergoeding van de kosten

Als u kosten moet maken om een bezwaarschrift in te dienen, kunt u vragen om een vergoeding. U moet dit wel doen, voordat een beslissing is genomen. Het bestuursorgaan moet vaak een deel van uw kosten vergoeden, als u gelijk krijgt en het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt herroepen wordt. U kunt onder andere een tegemoetkoming krijgen in de kosten van een advocaat of een professionele rechtsbijstandverlener, en van de kosten van een getuige of deskundige, als blijkt dat u deze echt nodig had.

Beslissing binnen achttien weken na primaire besluit

Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken of – indien een commissie van advies voor de bezwaarschriften is ingesteld – binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Als dit gebeurt, krijgt u daarover bericht. Hebt u na de geldende termijn nog niets gehoord, dan kunt u in beroep gaan tegen het niet op tijd nemen van de beslissing. U moet daarvoor wel kosten (griffierechten) betalen. Deze kosten zijn te vinden op rechtspraak.nl.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure blijft de eerder genomen beslissing gelden. Heeft deze beslissing voor u intussen onherstelbare gevolgen? Dan kunt u de rechter vragen om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Er wordt dan een speciale regeling getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift in behandeling is. Ook voor het aanvragen van een 'voorlopige voorziening' moet u griffierechten betalen.

Bekendmaking van de beslissing

U en eventuele andere betrokkenen krijgen bericht van de beslissing die op uw bezwaar is genomen. Het bestuursorgaan geeft bij de bekendmaking ook aan met welke reden de beslissing is genomen. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechter. Bij de beslissing staat waar u dit beroep kunt instellen.

Heeft deze informatie je geholpen?