Wat is het?

Als je het niet eens bent met een besluit of beschikking van de gemeente, dan kun je bezwaar maken. Na bekendmaking van het besluit heb je zes weken om jouw bezwaarschrift in te dienen.

Je kunt niet tegen elk besluit bezwaar maken

 • je kunt geen bezwaar maken tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld. Een besluit met algemene regels is bijvoorbeeld een verordening, of een verbod van de gemeente om op zondag te collecteren
 • je kunt alleen maar bezwaar maken als je belanghebbende bent.

Je kunt wel bezwaar maken als:

 • je het niet eens bent met een beslissing die op jouw eigen aanvraag is genomen. Bijvoorbeeld: je hebt een vergunning aangevraagd en het college van burgemeester en wethouders besluit dat je deze niet krijgt;
 • je het niet eens bent met een beslissing die op aanvraag van iemand anders is genomen, maar waarbij je wel rechtstreeks betrokken bent. Bijvoorbeeld: jouw buren krijgen een bouwvergunning voor een uitbouw aan hun huis. Je bent tegen deze verbouwing;
 • een beslissing niet binnen de vastgestelde termijn is genomen. Je maakt dan bezwaar tegen het niet op tijd nemen van de beslissing;
 • het bestuursorgaan weigert een beslissing te nemen;
 • je nadelige gevolgen hebt van een beslissing die een bestuursorgaan uit zichzelf neemt.

Wat moet ik doen?

Dien jouw bezwaar op een van onderstaande manieren in:

Schriftelijk 

Je maakt schriftelijk bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen of had moeten nemen. Zo'n schriftelijk stuk heet een bezwaarschrift. Jouw bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 

 • jouw naam en adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen jouw bezwaarschrift is gericht;
 • de gronden van het bezwaar;
 • jouw handtekening. 

Digitaal

Je kunt jouw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dat kan via de button hieronder. 

Formulier bezwaar indienen

Op tijd indienen

Jouw bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de beslissing bij het bestuursorgaan liggen. Als jouw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het niet meer in behandeling genomen. Alleen als je bezwaar maakt, omdat het bestuursorgaan een beslissing niet op tijd neemt, geldt geen bezwaartermijn. Maar je mag jouw bezwaarschrift dan niet onredelijk laat indienen. Je mag dus niet een jaar wachten voor je bezwaar maakt. Weet je niet precies wanneer een beslissing is genomen, dan dien je het bezwaarschrift zo snel mogelijk in.

Pro-forma bezwaarschrift

Het kan gebeuren dat je niet op tijd (dus binnen zes weken) aan alle vereisten kunt voldoen, bijvoorbeeld omdat je nog niet alle stukken hebt. In dat geval kun je het beste toch op tijd een onvolledig bezwaarschrift indienen, want anders verloopt jouw bezwaartermijn. In zo'n zogenaamd pro-forma bezwaarschrift vermeld je jouw naam en adres, de datum en de beslissing waartegen je bezwaar maakt. Vervolgens krijg je kort - meestal twee weken - de tijd om je bezwaar aan te vullen. Doe je dit niet op tijd, dan kan het bestuursorgaan jouw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Het wordt dan niet behandeld.

Bewijs van ontvangst

Als je een bezwaarschrift per post indient, persoonlijk afgeeft of digitaal indient krijg je een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Bezwaarschriftencommissie

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren. De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke externe commissie die bestaat uit mensen die niet bij de gemeente Eersel werken. Deze commissie brengt onafhankelijk advies uit aan het college, de burgemeester en de raad, ten aanzien van ingediende bezwaarschriften. Dit met uitzondering van belastingzaken, sociale zaken en personele aangelegenheden. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Je mening mondeling toelichten

Het bestuursorgaan zal jou en andere betrokkenen vragen om een mondelinge toelichting. Je wordt dan 'gehoord' door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie of heffingsambtenaar (bij belastingzaken). Overigens is het in een beperkt aantal gevallen niet verplicht om jou te horen. 

Tot tien dagen voor het horen kun je gegevens of bewijsstukken indienen. Alle stukken die betrekking hebben op de zaak en het bezwaarschrift kun je in elk geval een week lang inzien. Zo kun je het horen voorbereiden. Tegen vergoeding kun je kopieën krijgen.

Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen, krijg je daarover bericht. Ook over deze nieuwe gegevens kun je jouw mening geven.

Soms afzonderlijk horen

Je wordt gehoord in het bijzijn van andere betrokkenen. Als je een goede reden hebt, kun je vragen om afzonderlijk gehoord te worden. Het bestuursorgaan beslist hierover. De andere betrokkenen worden dan naderhand wel ingelicht over wat besproken is.

Intrekken van bezwaar

Ben je van gedachten veranderd en wil je jouw bezwaar intrekken, dan kan dat schriftelijk. Je kunt jouw bezwaar ook mondeling intrekken, maar alleen als je wordt gehoord.

Getuigen en deskundigen

Je kunt getuigen of een deskundige (bijvoorbeeld een huisarts of architect) inschakelen bij het horen.

Iemand meenemen naar de hoorzitting

Je kunt je tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat je een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die jou kan steunen. Je kunt je ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand voor jou het woord en hoef je zelf niet bij het horen aanwezig te zijn. Als iemand jou vertegenwoordigt, dan moet je deze persoon een schriftelijke machtiging meegeven die ondertekend is door je zelf.

Vergoeding van de proceskosten

Als je proceskosten moet maken om een bezwaarschrift in te dienen, kun je vragen om een vergoeding. Je moet dit wel doen voordat een beslissing is genomen. Het bestuursorgaan moet vaak een deel van jouw kosten vergoeden als je gelijk krijgt en het besluit waartegen je bezwaar hebt gemaakt herroepen wordt. Je kunt onder andere een tegemoetkoming krijgen in de kosten van een advocaat of een professionele rechtsbijstandverlener, en van de kosten van een getuige of deskundige, als blijkt dat je deze echt nodig had.

Beslissing binnen achttien weken na primaire besluit

Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken of – indien een commissie van advies voor de bezwaarschriften is ingesteld – binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Als dit gebeurt, krijg je daarover bericht. Heb je na de geldende termijn nog niets gehoord, dan kun je in beroep gaan tegen het niet op tijd nemen van de beslissing. Je moet daarvoor wel kosten (griffierechten) betalen. Deze kosten zijn te vinden op rechtspraak.nl.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure blijft de eerder genomen beslissing gelden. Heeft deze beslissing voor jou intussen onherstelbare gevolgen? Dan kun je de rechter vragen om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Er wordt dan een speciale regeling getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift in behandeling is. Ook voor het aanvragen van een 'voorlopige voorziening' moet je griffierechten betalen.

Bekendmaking van de beslissing

Jij en eventuele andere betrokkenen krijgen bericht van de beslissing die op jouw bezwaar is genomen. Het bestuursorgaan geeft bij de bekendmaking ook aan met welke reden de beslissing is genomen. Als je het niet eens bent met de beslissing kun je binnen zes weken in beroep gaan bij de rechter. Bij de beslissing staat waar je dit beroep kunt instellen.

Heeft deze informatie je geholpen?