Voor de gemeente Eersel staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website centraal. De gemeente Eersel gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. Bij het gebruik van deze website is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Functionaris Gegevensbescherming 

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeente een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Om toe te zien op de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, hebben we een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Voor de gemeente Eersel is mevrouw R. de Zwart, bereikbaar via fg@kempengemeenten.nl. Onze functionaris gegevensbescherming is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd met nummer FG013848. Daarnaast is er een Privacy Officer aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot privacy.

Gebruik van persoonsgegevens

De gemeente Eersel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk aan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Gemeente Eersel heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het verwerkingsregister gemeente Eersel. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming hebt gegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor zult u zich apart moeten aanmelden en toestemming moeten geven.

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Eersel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen van persoonsgegevens met anderen

De gemeente Eersel verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de gemeente sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Eersel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u langskomen bij de gemeente. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Meer informatie over AVG - Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens kunt u lezen via Recht van betrokkene. U kunt een verzoek tot inzage ook online doen. U heeft dan DigiD nodig. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. 

Beveiliging van persoonsgegevens

De gemeente Eersel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

  Uw websitebezoek

  Op onze website maken wij gebruik van de noodzakelijke cookies. Deze zijn nodig om onze website goed te kunnen gebruiken. Daarnaast maken wij ook gebruik van analytische cookies. Deze cookies geven ons informatie over hoe u onze website gebruikt. Wij weten dan welke pagina's van de website goed bezocht worden en kunnen daarmee onze website verbeteren. Wij hebben daarbij geen inzicht in uw persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, leeftijd of IP-adres.

  Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

  Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door de gemeente Eersel, kunt u een verzoek sturen naar gemeente@eersel.nl.

  Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente Eersel omgaan, kunt u vinden in ons privacybeleid en privacybeleid Sociaal Domein Kempengemeenten.