Inleiding

We leven in een samenleving die zich in een hoog tempo ontwikkelt. We hoeven ons huis niet meer uit om elkaar te ontmoeten en de wereld te ontdekken. Via internet en social media komt de wereld naar ons toe en houden we contact met elkaar. Ontwikkelingen als deze hebben voordelen maar individualisering ligt hierbij op de loer.

Door sommigen wordt individualisering van de samenleving toegejuicht als toenemende persoonlijke keuzevrijheid. Anderen zijn bang dat te veel nadruk op het individu leidt tot een verlies aan sociale cohesie. Uit onderzoek1 blijkt dat de sociale en maatschappelijke betrokkenheid echter niet minder wordt, maar wel anders. Het zijn signalen dat ‘individualistisch’ niet automatisch ‘ieder voor zich’ betekent. 

Eersel Samen Anders en de VVD willen de komende jaren het voortouw nemen om deze ontwikkelingen op een positieve manier vorm te geven in de samenleving van Eersel, Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. Betrokkenheid van de raadsleden met de inwoners maakt daar deel van uit, maar ook de ‘cultuur’ die we als politieke partijen in Eersel met elkaar willen ontwikkelen: samenwerken in de gemeenteraad om te komen tot de beste resultaten voor de inwoners van Eersel. Een constructief debat op de inhoud waarbij partijen elkaar scherp houden en aanvullen in het belang van de uiteindelijke besluitvorming. 

Wat betekenen deze ontwikkelingen in de samenleving nu voor het samenspel in verhouding tussen de lokale overheid en de samenleving, op welke manier kan vorm worden gegeven aan deze veranderende verhouding tussen inwoners en de lokale overheid?

Eersel Samen Anders en de VVD gaan zich hard maken om samen met de andere partijen en met name de inwoners van de gemeente Eersel invulling te geven aan deze ontwikkeling: het akkoord en het proces van totstandkoming zijn hier de eerste aanzet toe.

Eersel Samen Anders en de VVD willen samen met de andere partijen werken aan een open en transparante cultuur waarbij de inwoners centraal staan. Betrokkenheid en initiatieven van de inwoners worden gestimuleerd. Dorpswethouders zijn een luisterend oor in de kernen en wijken van de gemeente Eersel, ze zijn betrokken en zichtbaar aanwezig en tonen een proactieve, resultaatgerichte houding. De dorpscoördinator is een essentiële schakel om initiatieven vanuit inwoners te faciliteren en onder de aandacht van het de gemeenteraad te brengen. Ontwikkelingen als ‘right to challenge’ waarbij inwoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen zijn essentiële onderdelen om de inwoners daadwerkelijk te betrekken bij de politiek van Eersel (www.righttochallenge.nl). Deze ontwikkelingen vragen echter ook om een (andere) rolopvatting van bestuur, gemeenteraad, organisatie. Maar zeker ook de inwoners spelen hier in een belangrijke rol.

Eersel Samen Anders en de VVD vinden het van belang dat het bestuur en de ambtelijke organisatie voelbaar binding hebben met inwoners om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen. De rol van het bestuur zal, nog meer dan voorheen, stimulerend en faciliterend zijn. Deze rol kenmerkt zich meer dan anders door het maatschappelijk initiatief. Minder directe regie van bestuurders en meer laten ontstaan vanuit een maatschappelijk behoefte in de samenleving. De coalitie stelt als doel dat de raad meer bereikt in de samenleving dan in de raadzaal.

Het doel is dat inwoners daadwerkelijk waarde ervaren van de lokale overheid. Raadsleden zijn meer aanwezig in de samenleving. Daar kunnen ze hun meerwaarde laten zien en een bijdrage leveren. De rol van de gemeente moet zoveel mogelijk liggen in het leveren van maatwerk voor de inwoners. De behoefte in de kernen van de gemeente Eersel kan vragen om af te wijken van de lijn die op gemeentelijk niveau is ingezet, dat vraagt om betrokkenheid en maatwerk. De ambtelijke organisatie is in dit alles een verbinder en partner die denkt en werkt vanuit de inwoners. De inwoners spelen een cruciale rol in dit alles: de coalitie stimuleert initiatieven die door inwoners worden genomen en bevordert sociale samenhang tussen inwoners waar nodig. Het rijke verenigingsleven van de gemeente Eersel is de motor onder de sociale cohesie en vitaliteit van de verenigingen en blijft een belangrijk onderwerp voor de gemeente Eersel.

Eersel Samen Anders en de VVD hebben bij het opstellen van het akkoord geprobeerd om geen ‘boodschappenlijst’ van voornemens te presenteren. De coalitie wil juist in samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad en de inwoners van Eersel komen tot klinkende resultaten. Het akkoord is specifiek waar nodig, maar geeft ook ruimte tot een dialoog met elkaar in de gemeenteraad.

Onderwerpen in het coalitieakkoord moeten gezien worden in onderlinge samenhang met elkaar: een ambitie om ouderen langer zelfstandig te laten wonen heeft zowel op het onderwerp ‘sociaal/zorg’ als op het onderwerp ‘wonen’ impact. Ook onderwerpen als ‘economie’ en ‘duurzaamheid’ hebben een verband met elkaar.

Eersel Samen Anders en de VVD kijken enthousiast uit naar de komende periode en de samenwerking met alle partijen. Samen kunnen we de samenleving in de gemeente Eersel nog mooier maken dan ze al is. Laten we dit de komende periode samen gaan doen; dichtbij & betrokken.

Onze ambities voor de gemeente Eersel

 • Een zelfstandige gemeente Eersel, dicht bij haar inwoners
 • Een aantrekkelijk woongemeente voor alle generaties
 • Een sociaal betrokken gemeente die de buitenwereld naar binnen haalt
 • Een veilige gemeente voor iedereen
 • Goed onderwijs voor onze jeugd
 • Een bruisende lokale economie met hart voor de gemeente
 • Een aantrekkelijke gemeente voor toeristen en recreanten
 • Een duurzame gemeente met de juiste balans
 • Een betrokken gemeente, met aandacht voor haar kernen
 • Een gemeente in contact met haar inwoners

1. De bestuurlijke toekomst van Eersel

Veerkrachtig bestuur

Eersel is daadkrachtig en sterk genoeg om belangrijke taken als zelfstandige gemeente te organiseren. Op verschillende thema’s wordt al samengewerkt door de Kempengemeenten. De afgelopen jaren is er veel gesproken over een herindeling in de Kempen met de vier andere Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Een belangrijke voorwaarde voor een veerkrachtig bestuur is dat de afstand tot de inwoner niet vergroot wordt. De coalitie hecht waarde aan de betrokkenheid van inwoners en wil het zodanig organiseren dat inwoners invloed kunnen (blijven) uitoefenen op het beleid. Na het laatste besluit van de gemeenteraad met betrekking tot Veerkrachtig Bestuur zijn er veel ontwikkelingen geweest, niet in de laatste plaats bij andere Kempengemeenten. We zetten dan ook in op een zelfstandige toekomst voor de gemeente Eersel. De uitslag van de recente raadverkiezingen is mede een signaal dat ook inwoners waarde hechten aan een zelfstandige positie van Eersel.

Wat hebben we afgesproken?

 • Eersel blijft als gemeente zelfstandig.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Het college komt voor oktober 2018 met een raadsvoorstel inzake dit onderwerp.

Bestuurlijke organisatie

De laatste perioden is er bezuinigd op de ambtelijke organisatie van de gemeente Eersel. Een krachtige organisatie is van groot belang om de ambities van de gemeente Eersel te kunnen verwezenlijken en te kunnen zorgen voor een optimale dienstverlening aan inwoners en bedrijven. In de komende periode willen we de inrichting van de organisatie meer in overeenstemming brengen met de huidige en toekomstige ambities. Op die manier willen we komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering van de besluitvorming, waarbij voldaan wordt aan de verwachtingen van de inwoners.

Wat hebben we afgesproken?

 • We willen een efficiënte en slagvaardige organisatie die is toegerust voor haar taken en die, in nauwe samenwerking met haar inwoners, een optimale dienstverlening biedt.

Hoe gaan we dit bereiken?

 • De omvang van de ambtelijke organisatie wordt gekoppeld aan de ambities voor de komende periode. Raadsvoorstellen worden vooraf getoetst op de benodigde capaciteit.

Samenwerking in de Kempen

We moeten blijven nadenken over de vernieuwende rol van bestuurlijk Eersel en we moeten blijvend investeren in een goede samenwerking met andere gemeenten. We werken op veel gebieden immers al samen. We hechten waarde aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) waarbinnen we uitvoering geven aan gezamenlijke thema’s. We erkennen dat voor een efficiënte samenwerking uniformering van bedrijfssystemen en -processen meer aandacht en afstemming vereist. Binnen de GRSK hechten we daarnaast waarde aan de ‘lokale identiteit’ waarbij het contact met de inwoner van groot belang is.

Wat hebben we afgesproken?

 • De GRSK blijft als uitvoeringsorganisatie bestaan, waarbij er een onderzoek plaatsvindt naar de aansturing en vorm van de bestuurlijke organisatie; één van de mogelijkheden is het opsplitsen, depolitiseren of herindelen van de GRSK.
 • De komende periode moeten bedrijfssystemen en processen verder geharmoniseerd en geüniformeerd worden.
 • We accepteren dat een bewuste keuze voor afwijkend beleid t.o.v. de andere deelnemende gemeenten hogere kosten met zich mee kan brengen.
 • Samenwerking moet bijdragen aan het behartigen van de belangen van de Kempengemeenten binnen andere samenwerkingsverbanden, zoals MRE, Brainport etc.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • We investeren ook de komende periode in de samenwerking binnen de GRSK;
 • We streven naar verdere harmonisering en uniformering van bedrijfssystemen en -processen, uitgangspunt is om de komende periode deze harmonisering daadwerkelijk vorm te geven;
 • In overleg met de Kempengemeenten komt het college met een voorstel over de organisatievorm van de GRSK. Waar nodig zal depolitisering onderdeel zijn van dit proces;
 • We voeren ambassadeursfuncties in om de kansen en mogelijkheden van de Kempen op het gebied van o.a. onderwijs en economie onder de aandacht te brengen en te versterken.

2. Een sociaal Eersel

Sociaal domein

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zijn of haar leven te halen. De gemeente Eersel moet klaar staan voor haar inwoners als dit - tijdelijk - niet lukt, bijvoorbeeld door een sociale, geestelijke of lichamelijke beperking. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt, die bij hem of haar past.

Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning, die ze daarbij nodig hebben. Als je gezondheid je onverhoopt in de steek laat, sta je er nooit alleen voor. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen.

Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dicht bij mensen aanbiedt. Het beleid om ouderen in beginsel langer zelfstandig te laten wonen is algemeen aanvaard.

Dit geldt niet voor alle ouderen. Voor sommige ouderen zouden b.v. voorzieningen gebouwd kunnen worden waar deze ouderen samen met starters, jonge gezinnen en anderen in gehuisvest kunnen worden.

Wat hebben we afgesproken?

 • We blijven werk maken van toegankelijke zorg, dichtbij mensen.
 • We faciliteren andere woonvormen (bijvoorbeeld generatie-woningen).
 • We gaan ouderen de mogelijkheden bieden om langer zelfstandig en veilig te blijven wonen.
 • We hebben aandacht voor zorg met een persoonlijke benadering. We streven naar een 24/7 zorg en wijkverpleging.
 • We sturen actief op de transformatie in de jeugdhulp, met preventie en vroegtijdige aanpak van problematiek.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • We gaan niet bezuinigen op hulp in de huishouding;
 • We vinden persoonlijke aandacht belangrijk en willen zodoende persoonlijke gesprekken als het gaat om de zorgvraag. Het college zal de komende periode voorstellen doen om dit te bewerkstelligen;
 • We bieden mantelzorgers ondersteuning bij het leveren van zorg aan hun naasten;
 • We gaan beleid ontwikkelen omtrent het faciliteren van woonvormen en initiatieven die als doel hebben om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Beleid wordt in samenhang met andere beleidsterreinen ontwikkeld;
 • Het college gaat de komende periode voorstellen doen om toegankelijke zorg, wijkverpleging en de ontwikkelingen rond de jeugdhulp concreet vorm te geven;
 • We zoeken resultaatgerichte samenwerking met ziekenhuizen en anderen zorgaanbieders in de regio die er op zijn gericht dat eventuele tijdelijke of langdurige (keten)zorg zoveel mogelijk binnen de eigen thuissituatie kan worden gegeven.

3. Onderwijs in Eersel

Gemeente Eersel heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het lokale onderwijs. De schoolgebouwen zijn goed in orde alsmede de implementatie van het brede scholenconcept. Ook de routes naar school moeten veilig zijn en blijven voor onze kinderen.

Wat hebben we afgesproken?

 • We gaan door op de ingeslagen weg.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • We borduren voort op het huidige Integraal Huisvestigingsplan (IHP)

4. Economie in Eersel

De lokale economie is belangrijk voor het vestigings- en leefklimaat van de gemeente Eersel en haar dorpen. Bij initiatieven om de lokale economie en werkgelegenheid te intensiveren, treden we in overleg met strategische partners zoals het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Industriegroep Eersel (IGE), zodat we gezamenlijk kunnen optrekken. We stimuleren, binnen de wettelijke mogelijkheden, lokale inkoop en werken we samen met lokale leveranciers.

Wat hebben we afgesproken?

 • De huidige Winkeltijdenverordening blijft gehandhaafd.
 • We willen een goed ondernemersklimaat voor alle lokale bedrijven en zelfstandigen.
 • ZZP-ers krijgen aandacht en ondersteuning van de gemeente.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • We onderzoeken de mogelijkheid voor een centrale website samen met en voor lokale ondernemingen;
 • Stichting Promotie Eersel (SPE) is een belangrijke partij voor het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. De samenwerking met SPE wordt verder uitgebouwd. Er dient invulling te worden gegeven aan de Toekomstvisie van de gemeente Eersel (Kempisch wonen in een wereldregio);
 • We willen ook inspelen op de specifieke behoeften van lokale ondernemers in de kleine kernen, al dan niet in samenwerking met SPE. Hiervoor zal het college een voorstel doen.
 • Voor de Eerselse ZZP-ers organiseren we informatie- annex netwerkwerkbijeenkomsten.

5. Toerisme en recreatie in Eersel

Toerisme en recreatie zijn belangrijke economische dragers en de extra koopkracht en voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid en het woongenot in de gemeente. Door het aantrekken van meer (internationale) gasten, verlenging van de verblijfsduur en meer spreiding over de seizoenen zorgen we voor extra economisch rendement en banen binnen de sector. Ook kleine evenementen dragen bij aan de levendigheid in de kernen.

Wat hebben we afgesproken?

 • We versterken de toeristische-recreatieve sector. 
 • Cultuurhistorische informatie vormt mede een drager voor toerisme en recreatie.
 • Kleine evenementen worden vrijgesteld van leges. Deze evenementen hoeven niet enkel toerisme-gerelateerd te zijn.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Een verbreding van verblijfsmogelijkheden binnen de gemeente Eersel wordt gestimuleerd.
 • We zetten in op het in orde brengen van alle toeristische routestructuren (paardrijden, wandelen, fietsen, MTB), die waar mogelijk aansluiten op Kempenbrede en grensoverschrijdende netwerken en voldoet aan Agenda 21; 
 • We werken samen met de andere Kempengemeenten aan marketing en promotie;
 • Informatie over cultuurhistorische objecten wordt op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

6. Een duurzaam Eersel

Plattelandsontwikkeling & buitengebied

Een aantrekkelijk buitengebied is voor de gemeente Eersel belangrijk. Hierbij zijn er verschillende belangen, daarom is het belangrijk dat er een goede verstandhouding is tussen agrariërs, bewoners en andere gebruikers van het buitengebied. Het buitengebied moet zo worden ingericht dat inwoners en agrariërs niet onnodig in elkaars vaarwater terecht komen. De vernieuwing die we willen inzetten zal op duurzame wijze moeten gebeuren.

Wat hebben we afgesproken?

 • We nemen de verantwoordelijkheid voor de omvorming naar een energiek en aantrekkelijk buitengebied. Voorwaarde is hierbij dat ontwikkelingen duurzaam zijn en passen binnen de eisen die worden gesteld op het gebied van gezondheid, veilig voedsel, milieu en dierenwelzijn.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • We zorgen voor een brede verduurzaming van de agrarische sector op het gebied van landschapsinrichting, milieu en waterhuishouding;
 • Met zonering voorkomen we dat agrarische bedrijven te dicht bij de kernen en natuurgebieden komen te liggen;
 • Er wordt ruimte gegeven aan innovatie in het buitengebied;
 • Een (mogelijke) overschrijding van het vastgestelde plafond aan geuremissie wordt tijdig tegengegaan. Het plafond aan geuremissie wordt vastgesteld op 2.010.812 OU;
 • We zien erop toe dat nevenactiviteiten bij bedrijven in de agrarische sector niet de boventoon gaan voeren.

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is voor de regio een belangrijke pijler van de publieke infrastructuur. Met name voor de zakelijke markt is de luchthaven een belangrijke verbinding naar de rest van de wereld. De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren mag echter door aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast. De nadelige effecten van geluid en luchtvervuiling op leefbaarheid, gezondheid en klimaat moeten substantieel gaan afnemen.

Wat hebben we afgesproken?

 • Groei van Eindhoven Airport is enkel en alleen mogelijk indien dit geen extra nadelige effecten heeft op de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners.
 • Overlast door de luchthaven moet beperkt worden. De leefbaarheid moet vergroot worden.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • We weten uiterlijk eind 2019 de schadelijke effecten op de inwoners van onze gemeente van het vliegverkeer door wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten onder leiding van de GGD;
 • We nemen het voortouw om in samenwerking met de omliggende gemeenten de groei van de luchthaven tegen te houden, indien dit de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners verder aantast;
 • We stimuleren innovatieve oplossingen om de leefbaarheid te vergroten. We stimuleren hierbij gebruik van Leefbaarheidsfonds van Eindhoven Airport;
 • Tussen 23.00 uur en 7.00 uur vinden er geen vluchten plaats.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het maatschappelijk verantwoord inrichten van onze samenleving, zodat wordt voorzien in de behoeften van mens en milieu, nu en in de toekomst. Al in 2009 heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om samen met de Kempengemeenten energieneutraal te zijn. De noodzaak voor een duurzame omgeving te zorgen wordt steeds urgenter en is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Afval is geen restproduct, maar een grondstof.

Wat hebben we afgesproken?

 • We houden vast aan de eerder vastgestelde doelstellingen om samen met de Kempengemeenten energieneutraal te worden in 2025.
 • We zetten in op het verder terugdringen van rest- en zwerfafval. Een optimale afvalscheiding kan het beste door specialisten gedaan worden.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • We vergroten de betrokkenheid van inwoners, organisaties en bedrijven om de ambities te halen;
 • Door actieve informatievoorziening en uitvraag van ideeën stimuleren we private initiatieven op het gebied van duurzaamheid;
 • We zetten in eerste instantie in op energiebesparing en het benutten van bestaande bebouwing voor energieopwekking;
 • We houden alle technische ontwikkelingen in de gaten om de doelstellingen te behalen.
 • We gaan bij de energietransitie zorgvuldig om met het landschap, plaatsing van grootschalige windmolens zien we als laatste optie;
 • Het bestaande systeem voor huisvuilinzameling blijft gehandhaafd;
 • Extra milieurendement zoeken we in de balans tussen service, kosten en duurzaamheid. Maar we kiezen primair voor betere na-scheiding;
 • We faciliteren het hergebruik van materialen;
 • We continueren het vastgestelde beleid om zwerfafval tegen te gaan.

7. Een leefbaar & betrokken Eersel

De inwoner centraal

In alle kerkdorpen in onze gemeente staat een ding voorop: het behoud van de leefbaarheid. De kwaliteit van het wonen in de gemeente Eersel wordt bepaald door de specifieke kleinschalige dorpse kwaliteiten. Ook het alom aanwezige groen is een belangrijke factor. Dat vereist een zorgvuldige ruimtelijke ordening, die gericht is op het behoud van historisch erfgoed, extra kwaliteitseisen voor beeldbepalende locaties en een zorgvuldige afstemming tussen bebouwing en openbare ruimte.

Leefbaarheid is tegelijkertijd veel meer dan alleen de fysieke omgeving en wordt mede bepaald door onze inwoners. Niemand anders dan de bewoners zelf weten het beste wat er nodig is. De afgelopen periode zijn er veel voorzieningen gerealiseerd door de inzet onze inwoners en financiële bijdragen van de provincie. We moeten reëel zijn en constateren dat deze financiële middelen niet langer in die mate beschikbaar komen. Wij pleiten ervoor om vanuit de vraag van onze inwoners te kijken wat nog wel mogelijk is. Dorpsraden, buurtverenigingen en leefbaarheidsgroepen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Wij vinden dat de gemeente actief haar betrokkenheid moet tonen, meedenken en een proactieve steun in de rug geven als dat nodig is. Wij gaan dit samen vertalen naar plannen met inwoners, verenigingen etc. per dorp, die haalbaar en betaalbaar zijn.

Wat hebben we afgesproken?

 • Iedere inwoner in Eersel wil zich prettig en veilig voelen. De belangrijkste taak voor de gemeente Eersel is om daar samen met de inwoners voor te zorgen. Daarom betrekken we inwoners bij hun eigen woonomgeving en stemmen het beleid van de gemeente zo goed mogelijk af op de wensen en behoeften van de inwoners in hun buurt.

Hoe willen we dat bereiken?

 • Door de inzet van een dorpscoördinator (1 FTE), die invloed heeft op het beleid en als opdracht krijgt om betrokkenheid en initiatief van inwoners op alle beleidsterreinen van de gemeente te stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van nader uit te werken ‘Right to Challenge’;
 • We betrekken inwoners bij hun eigen woonomgeving en stemmen de werkzaamheden van de gemeente zo goed mogelijk af op de wensen en behoeften in de buurt. We gaan door met de buurtschouw;
 • Het onderhoud van de openbare ruimte voldoet minimaal aan de daarvoor door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsnormen. Tijdelijke achterstanden, bijvoorbeeld t.g.v. ongunstige weersomstandigheden, worden in een tijdsbestek van maximaal één maand weggewerkt;
 • Om betrokkenheid van inwoners te vergroten gaan we hierop actief beleid ontwikkelen en inwoners jaarlijks informeren over de voortgang van projecten en de inbreng van inwoners.

8. Sport & cultuur: het belang van contact in Eersel

De gemeente Eersel kent een rijk verenigingsleven. De kracht en het belang van contact is groot en draagt bij aan de leefbaarheid van alle kernen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen. We zien verenigingen en andere samenwerkingsverbanden/ initiatieven als één van de belangrijkste diepgewortelde ankers voor een betrokken en veilige samenleving. Juist nu voor sommige verenigingen/ groeperingen het voortbestaan door verschillende oorzaken onder druk staat, moet de gemeente Eersel een ‘tegenbeweging’ inzetten. De gemeente moet verenigingen juist zien als een belangrijk netwerk waarmee inwoners kunnen worden bereikt. Daarop moeten we investeren.

Wat hebben we afgesproken?

 • We brengen het bestaande sportaccommodatiebeleid tot uitvoering. We gaan het samenvoegen van sportparken niet van bovenaf opleggen.
 • Rekening houdend met stijgende lasten voor sportverenigingen zal het college komen met een voorstel voor aanpassing van normbedragen vanaf 2021.
 • Iedere kern behoudt zijn eigen sportvoorzieningen, indien de verenigingen voldoende levensvatbaarheid en vitaliteit tonen.
 • We stimuleren de samenwerking tussen het primair onderwijs en muziekverenigingen.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • We ondersteunen verenigingen proactief bij het behouden van hun vitaliteit;
 • We voeren proactief periodieke gesprekken met de (sport)verenigingen om vroegtijdig problemen te signaleren en op te lossen, met als doel de ledenaantallen en vitaliteit hoog te houden.
 • We betrekken verenigingen bij maatschappelijke doelen;
 • De sportvelden worden daar waar nodig gerenoveerd.

  9. Ruimtelijke ordening en verkeer in Eersel

  Ruimtelijke ordening

  Wij vinden het belangrijk dat er snel voldoende woningen voor starters en jonge gezinnen komen, in iedere kern. Een actuele en actieve woonvisie is hierbij van groot belang. We moeten aantrekkelijk blijven voor jong en oud.

  De senioren moeten kunnen blijven wonen in hun vertrouwde en ‘betrokken’ omgeving, maar we moeten ook de balans in de bevolkingssamenstelling (demografie) van onze kernen bewaken. Een noodgedwongen vertrek van de jeugd zorgt immers voor een uitholling van de leefbaarheid in diezelfde dorpen.

  Wat hebben we afgesproken?

  • We willen voldoende, betaalbare (huur)woningen voor starters en gezinnen.
  • We willen dat onze senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • We willen een betere spreiding van het aanbod aan nieuwbouwwoningen in de tijd.
  • We leggen meer accent op particulier initiatief bij het bouwen.

  Hoe gaan we dat bereiken?

  • We ontwikkelen integraal beleid (inclusief zorg en ondersteuning) om senioren de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen;
  • We stimuleren de mogelijkheden voor woonvormen, waarbij verschillende generaties (samen) kunnen wonen. (b.v. ‘Tiny Houses’, groepswoningen, generatiewoningen etc.);
  • We gaan spoedig cyclisch bouwen tot uitvoering brengen;
  • We spannen ons in voor goede, reguliere huisvesting van statushouders;
  • We faciliteren particulier opdrachtgeverschap bij bouwen;
  • We stimuleren en ondersteunen circulaire bouw en energiezuinigheid bij nieuwbouw;
  • We hebben aandacht voor gevarieerde opbouw.

  Verkeer

  De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de veiligheid in het verkeer. De gebieden rondom de scholen zijn voorzien van een duidelijke inrichting en wegmarkering en de 60-zones zijn gerealiseerd. De ambitie blijft om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.

  Wat hebben we afgesproken?

  • Sluipverkeer moet worden tegengegaan en vrachtverkeer moet uit de kernen vermeden worden. We sluiten hierbij aan bij regionale plannen.
  • We gebruiken innovatieve dataverzameling om goed beleid te kunnen maken.
  • Bij nieuwbouwprojecten moet voor voldoende parkeerplekken worden gezorgd. Hier moeten innovatieve oplossingen worden aangedragen, zodat het niet te allen tijde ten koste gaat van het groen in de wijk.
  • We stimuleren en faciliteren oplaadpunten voor elektrisch rijden.

  Hoe gaan we dat bereiken?

  • We gaan voor de kom Eersel een mobiliteitsplan opstellen dat rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen in het winkelgebied, waarin o.a. wordt aangegeven hoe sluipverkeer kan worden verminderd;
  • Voor de kernen van de gemeente Eersel wordt een apart mobiliteitsplan opgesteld;
  • De herinrichting van de Eindhovenseweg in Steensel wordt ter hand genomen;
  • De ontbrekende schakel in het fietspaden-netwerk gelegen aan de Duizelseweg en Knegselsedijk (een vrij-liggend fietspad over de gehele lengte) geven we in 2019 prioriteit alsmede de Eindhovenseweg;  
  • Indien de provincie de financiering op zich kan nemen, wordt de fietsbrug over de A67 gerealiseerd;
  • We realiseren een uitbreiding van de parkeerplaats op de kop van het Hint, inclusief de aanleg van elektrische laadpalen;
  • We gaan het Carquefou-plein opnieuw inrichten;
  • Rekening houdend met de financiële haalbaarheid wordt bekeken of de herinrichting van de Willibrordusstraat in Wintelre naar voren kan worden gehaald.

  10. Handhaving & Veiligheid in Eersel

  Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze buurt en ons eigen huis. Veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de gemeente. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn.

  Wat hebben we afgesproken?

  • Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd aanwezig zijn als je ze nodig hebt.
  • Veiligheid is een gezamenlijk inspanning en valt of staat bij de bereidheid van inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden.
  • Bij overlast worden hangjongeren en ouders aangesproken op hun gedrag.

  Hoe gaan we dat bereiken?

  • De BOA-capaciteit blijft minimaal gelijk en specifieke inzet wordt gepleegd op het thema Leefomgeving, zoals de bestrijding van overlast door hondenpoep, zwerfvuil, foutparkeren en illegaal afsteken van vuurwerk. Bij geconstateerde overtredingen wordt in dit kader actief bekeurd;
  • BOA’s zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar, ook in de avonduren. Bij klachten en meldingen van overlast door inwoners wordt door de gemeente zoveel mogelijk follow-up gegeven en vindt terugkoppeling naar de melder plaats;
  • Voor handhaving in het buitengebied wordt extra capaciteit toegevoegd;
  • Het college draagt zorg voor handhaafbare regelgeving en doet indien nodig daartoe proactief voorstellen tot aanpassing aan de raad;
  • Schade en de kosten van handhaving worden zo veel als mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken;
  • We stellen een centraal meldpunt in voor onveilige situaties;
  • Hulpdiensten voldoen aan de wettelijke opkomsttijden;
  • Buurtpreventie wordt gestimuleerd;
  • Met betrekking tot het onderwerp ‘ondermijning’ (onderwereld en bovenwereld komen samen) volgen wij nauwgezet de landelijke ontwikkelingen en opereren wij proactief waar mogelijk.

  11. Financiën

  De coalitie heeft als uitgangspunt een sluitende eerste jaarschijf en spant zich maximaal in om ook de laatste jaarschijf sluitend te maken.

  Heeft deze informatie je geholpen?