Plannen voor woningbouw in Eersel-Zuid

Plannen voor woningbouw in Eersel-Zuid

De gemeente Eersel wil de kern Eersel aan de zuidkant uitbreiden, daarbij gaat het om het gebied achter de Steenstraat, Plaatse en Heibloem. De gemeente onderzoekt of deze locatie geschikt is voor de ontwikkeling van woningbouw. Aan de hand van het onderzoek beslist uiteindelijk de gemeenteraad of ze dit gebied ook daadwerkelijk verder willen ontwikkelen. 

Afhankelijk van de verloop van het proces hoopt de gemeente in 2024 te beginnen met de bouw van ongeveer 150 tot 200 nieuwe woningen. 

Gebiedsconcept

In de zomer van 2022 werkt een ruimtelijk adviesbureau aan het opstellen van een gebiedsconcept voor Eersel-Zuid. Een gebiedsconcept is nog geen uitgewerkt plan, eerder een set van kaders, spelregels en uitgangspunten voor ontwikkeling. Deze zijn gebaseerd op wat er mogelijk is in het gebied en welke ambities de gemeente Eersel heeft en op de uitkomsten van het overleg met de omgeving (de omgevingsdialoog). Het gebiedsconcept wordt eind 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Omgevingsdialoog

Tijdens de ontwikkeling van het gebiedsconcept gaan we graag in gesprek met omwonenden over de ontwikkelingen in Eersel-Zuid. Hiervoor waren in juni enkele dialoogavonden met de omgeving. Deze omgevingsdialoog omvatte de volgende stappen:

 1. Voorgesprekken
  Met de directe omwonenden aan het plangebied zijn persoonlijke keukentafel gesprekken gevoerd. In een kleine setting zijn alle aandachtspunten besproken. 

 2. Dialoogavonden
  Er zijn in juni twee interactieve bijeenkomsten voor omwonenden geweest. Tijdens de bijeenkomsten is over verschillende thema’s gesproken met de gemeente en de ruimtelijke adviseurs. De terugkoppeling van deze avonden vind je in het verslag hieronder. In het verslag wordt verwezen naar de Woningmarktanalyse(externe link). Hierin worden de uitkomsten van onderzoek naar de woningbouwbehoefte in onze gemeente uitgelicht. 

 3. Verwerking in gebiedsconcept

 4. Alle opgehaalde inzichten worden door de ruimtelijk adviseurs verwerkt in het gebiedsconcept.

 5. Presentatieavond
  Na de zomer is er een presentatieavond. We presenteren dan het gebiedsconcept en er is ruimte voor vragen. Ook wordt deze avond toegelicht hoe het vervolgtraject eruit ziet.

Verslag dialoogavonden Eersel-Zuid