De gegevens die in het kader van het meetnet luchtkwaliteit en geluid van AiREAS Eersel worden verzameld zijn via onderstaande dashboard beschikbaar. Hier zijn de fijnstof- en geluidsmetingen van de negen meetpunten in de kernen van de gemeente Eersel en de gegevens die met de snuffelfietsen worden verzameld. Met het lokale meetnet wil de gemeente uiteindelijk de relatie in kaart brengen tussen gezondheid en de aanwezigheid van fijnstof en het geluid in de directe omgeving van inwoners.

Dashboard Meetpunten

Dashboard Snuffelfietsen

Het meetnet bestaat uit negen vaste meetpunten die in de periode juli-augustus 2019 zijn geplaatst in de zes dorpen van de gemeente Eersel. Deze negen meetpunten meten de aanwezigheid van fijnstof in de dorpen en het volume van geluid. Daarnaast is het meetnet begin 2020 uitgebreid met de zogenoemde ‘snuffelfietsen’. Vrijwilligers meten al fietsende door de gemeente de aanwezigheid van fijnstof. Het meetnet luchtkwaliteit en geluid is een samenwerking tussen de coöperatie AiREAS, de Klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport/Meten, de GGD en de gemeente Eersel. Gezamenlijk hebben deze partijen het doel om meer mensen te betrekken bij de belangrijke opgave van het gezond houden en het verbeteren van de gezondheid in de eigen leefomgeving.

Via bovenstaande links zijn twee dashboards te bekijken. Het ene dashboard geeft inzicht in de fijnstofmetingen en geluidsbelasting die wordt gemeten met de vaste meetpunten. In het andere dashboard zijn de gegevens van de snuffelfietsen te bekijken. Deze dashboards worden de komende tijd verrijkt met steeds meer gedetailleerde gegevens.

Contact

Voor vragen over heet meetnet luchtkwaliteit en geluid of de gegevens die u aantreft in de dashboards kunt u terecht bij: meetnet@eersel.nl.

Disclaimer
Aan de gegevens die worden getoond in de dashboards, waar op deze pagina naar wordt verwezen, zijn geen rechten te ontlenen.

Waarom een meetnet luchtkwaliteit en geluid in de gemeente Eersel?

In de directe leefomgeving van inwoners van de gemeente Eersel zijn vele bronnen van luchtkwaliteit en geluid aanwezig. In sommige gevallen zijn dit bronnen waar we geen invloed op hebben, zoals de uitstoot uit het Ruhrgebied. In andere gevallen komt het van bronnen waar de gemeente Eersel enige invloed op heeft, zoals de aanwezige infrastructuur van (snel)wegen in de omgeving of Eindhoven Airport. Ten slotte zijn er ook bronnen in de directe leefomgeving te vinden, zoals houtkachels en schoorstenen. Het meetnet heeft uiteindelijk tot doel om meer mensen te betrekken bij de belangrijke opgave van het gezond houden en het verbeteren van de gezondheid in de eigen leefomgeving.

Voor de inrichting van het meetnet is, naast het in beeld brengen van de aanwezige fijnstof en geluidsbelasting in de directe leefomgeving, gekeken naar het zo goed mogelijk in beeld brengen van de bronnen Eindhoven Airport en de A67.

We meten in Eersel luchtkwaliteit, omdat de gemeente regelmatig vragen en zorgen hoort over gezondheidsrisico’s van onder andere vliegverkeer en wegverkeer. Maar wat is eigenlijk luchtverontreiniging en welke gezondheidsklachten kan je daarvan krijgen? Dat lees je op de website GGD Leefomgeving.

We meten daarnaast geluidsbelasting, omdat de gemeente ook regelmatig melding van geluidoverlast krijgt. Het gaat dan bijvoorbeeld om wegverkeer, vliegverkeer en muziekevenementen. Maar wat zijn eigenlijk de gezondheidsrisico’s van geluid? En waarom heeft de ene persoon wel last van geluid en de andere niet? Dat lees je op de website GGD leefomgeving.

Wat zeggen de meetwaardes in woonkernen over mijn blootstelling?

Dat hangt af van waar u woont ten opzichte van de meetpaal. Woont u heel kort daarbij, ofwel woont u in een vergelijkbare straat qua aanwezigheid van bronnen van luchtverontreiniging en geluid, dan geeft het een globale indicatie van uw blootstelling. Zijn de bronnen in uw omgeving anders, dan zal de blootstelling ook anders zijn dan de getoonde waarden.

Op dit moment zie je alleen de luchtkwaliteit en geluidsbelasting als gemiddelde over een hele dag en op die ene specifieke locatie waar de meetpaal staat. Op termijn willen we ook veranderingen in niveaus gedurende de dag zichtbaar maken. De opties hiertoe zijn we nog aan het verkennen.

Het is dus de bedoeling om de beschikbare meetdata op deze website steeds verder uit te bouwen. Daar koppelen we toelichting en duiding aan, zodat duidelijk is wat de gegevens voor uw blootstelling en gezondheid kunnen betekenen (en wat niet).

Hoeveel fijnstof is er afkomstig van Luchthaven Eindhoven

Het is op dit moment niet mogelijk om een bepaalde gemeten waarde toe te kennen aan één bron. Daarom kunnen we deze vraag op dit moment nog niet beantwoorden. We hopen de komende tijd steeds meer meetgegevens te kunnen duiden, waardoor duidelijker moet worden van welke bronnen de gemeten fijnstof of geluidsbelasting afkomstig. Wanneer we hier meer inzicht in hebben kunt u dat op deze pagina terugvinden.

Wat zeggen de meetwaardes in woonkernen over mijn gezondheid?

Woont u kort nabij de meetpaal of in een vergelijkbare omgeving qua bronnen van luchtverontreiniging en geluid, dan geven ze een indicatie van uw blootstelling buitenshuis. Uw werkelijke blootstelling hangt echter van veel meer factoren af, zoals hoeveel tijd u thuis doorbrengt. Ook bronnen van luchtverontreiniging binnenshuis zijn erg relevant, zoals kookdampen, en hoe goed u ventileert gedurende de dag. Daarnaast is niet iedere persoon even gevoelig voor de effecten van luchtverontreiniging en geluid. Iemand met astma reageert bijvoorbeeld sterker op luchtverontreiniging dan iemand zonder astma. Het zelfde geldt voor geluid en hoge geluidgevoeligheid. Iedereen reageert dus anders op blootstelling, en daarom is het niet mogelijk om per persoon uitspraken te doen over gezondheidsrisico’s.

We tonen de meetwaarden naast de wettelijke norm en de gezondheidsnorm. Zo geeft het een globale indicatie van hoe goed of slecht de situatie is en hoe dat verandert gedurende de tijd. De sensormetingen zijn echter niet geschikt om te toetsen of daadwerkelijk aan die normen wordt voldaan; duurdere en kwalitatief betere metingen waarmee dat wel kan, zijn niet haalbaar voor de Eerselse situatie.

Als de meetwaarde de gezondheidsnorm overschrijdt, gaan er zeker nog geen alarmbellen af. Als dat vaak en veel gebeurt, gaan we als gemeente samen met onze burgerwerkgroep en de GGD nadenken over de mogelijke betekenis daarvan. Uiteraard delen we dat dan hier met u.

Mocht u tussentijdse vragen of zorgen hebben, neemt u dan contact met ons op via meetnet@eersel.nl. Wij kunnen u desgewenst ook in contact brengen met de betrokken gezondheidsprofessional van de GGD.

Wat gaan we met deze meetgegevens doen?

Op dit moment zijn we vooral nog aan het ‘opbouwen’ en uitproberen. Hoewel de meetpalen er al een tijdje staan, is de analyse en duiding van de data geen eenvoudige opgave. Zodra we meer bouwstenen hebben, delen we die hier met u. En we zullen op een later moment ook actief met u in gesprek willen gaan. Zo hopen we een beter beeld te kunnen vormen over wat goed gaat en wat niet.

Wat heb ik aan de getoonde meetwaarden op fietsroutes?

Deze waarden zijn vooral interessant voor degene die op dat moment die route fietste met een mobiel meetkastje aan de fiets. Hij/zij ziet hoe de blootstelling veranderde, afhankelijk van waar die persoon op dat moment fietste (in nabijheid van bronnen of niet). Hoewel die waarden per dag en per tijdstip op de dag kunnen veranderen, kan het mogelijk wel inzichten geven over waar de  ‘gezondere’ fietsroutes zijn. Ook andere mensen die regelmatig die routes fietsen of lopen, kunnen hier wellicht interessante informatie uit halen.

Overigens zijn de gezondheidsvoordelen van fietsen (bewegen en sporten) groter dan de eventuele nadelen van luchtverontreiniging. Fietsen is dus sowieso een gezonde keuze! Het zelfde geldt natuurlijk voor lopen en andere vormen van beweging.

Kan ik zelf zo’n meetkastje krijgen voor op mijn fiets?

Ook u kunt helpen zo gedetailleerd mogelijk de aanwezigheid van fijnstof in de gemeente Eersel (en omgeving) in kaart te brengen met een snuffelfiets. Neem hiervoor contact met ons op via meetnet@eersel.nl.

Wilt u meer weten?

Via onderstaande links vindt u allerlei informatie die voor u mogelijk interessant is:  

 • Algemene gezondheidsinformatie over geluid en luchtkwaliteit in de leefomgeving.
  Hier staan ook tips wat je als bewoner zelf kan doen bij gezondheidsklachten of -zorgen.
 • BrabantScan
  Hier wordt gezondheidsdata gecombineerd met data over onder andere geluid en luchtkwaliteit, voor alle gemeenten in Noord-Brabant. Ook voor Eersel. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de gezondheidsrisico’s en wordt inspiratie gegeven voor beleid op dit vlak.  
 • Samen meten aan luchtkwaliteit.
  Een uitgebreide bron van informatie over kwaliteit en bruikbaarheid van sensordata. Ook wordt hier data getoond van projecten elders in het land en buitenland.
 • Veelgestelde vragen en antwoorden over sensormetingen 
 • Regionaal meetnet lucht en geluid Zuidoost-Brabant.
  Dit regionale meetnet is nog in ontwikkeling. Er vind reeds uitwisseling plaats tussen ons Eerselse project en het regionale;  dat wordt verder uitgebouwd in de toekomst. Daardoor wordt de datakwaliteit in Eersel versterkt en beschikbare expertise voor duiding verder uitgebreid.