Portefeuilleverdeling college periode 2022-2026

Burgemeester Wim Wouters

 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Algemene coördinatie van het beleid
 • Toezicht en handhaving zwaardere criminaliteit / controle inrichtingen, toezicht en handhaving ruimtelijke ordening
 • Representatie
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • GRSK
 • BIZOB
 • Samenwerking Kempen
 • Overige bedrijfsvoering

Wethouder Eric Beex

 • Wmo en Welzijn en gezondheid
 • Participatiewet (inclusief WSW)
 • Jeugd en onderwijs
 • Vluchtelingen
 • Kunst en cultuur
 • Innovatie (inclusief Rural Data Center RDC)

Wethouder Steven Kraaijeveld

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuur en landschap en daaraan gekoppelde projecten
 • Volkshuisvesting
 • Openbare ruimte (beheer en uitvoering)
 • Toezicht en handhaving openbare ruimte
 • Verkeer en mobiliteit
 • Financiën
 • Milieu, klimaat, duurzaamheid en afval en daaraan gekoppelde projecten(exclusief Grondstoffencentrum)

Wethouder Léon Kox

 • Economie
 • Bedrijventerreinen
 • Detail & Retail
 • Vrijetijdseconomie (recreatie, toerisme, ontspanning)
 • Visit Eersel
 • Centrum(-visie)
 • Horeca
 • Sport & accommodatie
 • Vastgoed
 • Pacht en grondzaken
 • Burgerparticipatie
 • Dorpsraden
 • Dorpen maken het verschil(kernenbeleid)
 • Haalbaarheidsonderzoek potentieel AsielZoekersCentrum (AZC)
 • Kermis
 • MRE algemeen bestuur
 • Archeologie, cultuurhistorie en monumenten
 • RHC-Eindhoven (namens de Kempen)