Recht van inzage

U kunt met het recht van inzage achterhalen of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door een kopie hiervan aan te vragen bij de gemeente. Hierdoor krijgt u meer inzicht in wat er met uw gegevens gebeurt. En ook of de gemeente de juiste gegevens van u verwerkt en voor de juiste doelen.

Het recht van inzage heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.
In uitzonderlijke gevallen (die in de wet beschreven staan) kan de gemeente weigeren om u inzage te geven in uw gegevens.

Recht van correctie

Wanneer u onjuistheden heeft gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente Eersel een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn. U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). 

Recht op verwijdering

U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Dit verzoek zal alleen gehonoreerd worden als:

  • de gegevens onjuist zijn, of
  • onvolledig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, of 
  • deze niet van belang zijn of 
  • in strijd met de wet worden verwerkt. 

U moet in uw verzoek duidelijk aangeven welke gegevens en om welke reden gewist moet worden.

Wijzigt of verwijdert de gemeente uw persoonsgegevens, dan zal deze wijziging of verwijdering ook worden doorgegeven aan andere partijen aan wie de gegevens in het verleden zijn verstrekt. In samenwerkingen betekent dit dat niet alleen dat de gegevens in de eigen database worden aangepast, maar ook bij de andere partners. Deze plicht hoeft niet te worden uitgevoerd als deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanning van de gemeente kost.

U kunt geen gebruik maken van het recht op verwijdering indien de gegevens op basis van de wet moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie, of de archiefwet.

Binnen een maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen deze termijn ook het definitieve besluit op uw verzoek te geven. Als dit niet mogelijk is, mogen wij de reactietermijn met twee maanden verlengen. 

Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens