Wat is het?

Je hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet je de sloop wel melden bij de gemeente. Voor een sloopmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

Je doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijder je asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen heb je ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Voor monumenten en/of wanneer het bestemmingsplan dit bepaalt, bijvoorbeeld bij het slopen van cultuurhistorisch waardevolle panden en slopen in een beschermd dorpsgezicht, is ook een omgevingsvergunning voor het slopen nodig.

Sloopmelding doen

Je doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online(externe link). Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link). Bedrijven doen de melding met eHerkenning(externe link).

Als je ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kun je via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doe je tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat je wilt beginnen. In de volgende gevallen doe je de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • Je verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Je bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt je een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als je melding niet compleet is, krijg je hiervan bericht en moet je een nieuwe melding doen.
 • Als je melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet je je houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat je met de sloopwerkzaamheden begint, meldt je dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als je klaar bent met de werkzaamheden, meld je dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat je klaar bent met de werkzaamheden.

U kunt een aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitaal: via www.omgevingsloket.nl(externe link). Op papier: u stelt het aanvraagformulier samen via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl(externe link) en print daarna het formulier. Alle gegevens bij een aanvraag op papier moeten in drievoud worden ingediend.

Wat moet ik meenemen?

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe je gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe je deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet je soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als je verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet je altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

 • Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet digitaal wordt ingediend, moeten alle gegevens in drievoud worden ingediend.

Hoe lang duurt het?

Als je je sloopmelding hebt gedaan, kun je na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als je geen bericht hebt ontvangen dat je melding niet in orde is.

Als je een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die je uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt je na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als je bericht hebt gekregen dat je melding niet compleet is. Dan moet je een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als je ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijg je de vergunning automatisch. (van rechtswege).
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvang je binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijg je de vergunning niet automatisch.

Meer informatie

Als je niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kun je op de Asbestwegwijzer(externe link) kijken om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vind je bij Ascert(externe link).

Ongediertebestrijding

Als je bijvoorbeeld een pluimvee-, varkens- of rundveestal gaat slopen, is het van belang dat ongediertebestrijding heeft plaatsgevonden en afdoende is afgerond. Ratten nestelen zich voornamelijk rondom de daken. Daar beginnen ook meestal sloopwerkzaamheden. Zodra begonnen wordt met slopen, verspreidt de rat zich in de omgeving en kan overlast ontstaan.

Als je sloopplannen heeft, moet je zorgen dat ongedierte is bestreden. Wij adviseren je contact op te nemen met ongediertebestrijders. Zij kunnen je adviseren om verspreiding van bijvoorbeeld de zwarte rat te voorkomen.

Heeft deze informatie je geholpen?