In 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente Eersel de toekomstvisie 2030 ‘Kempisch wonen in een wereldregio’ vastgesteld. Deze visie bevat ambitieuze keuzes die als een rode draad door de ontwikkelingen van de gemeente lopen. Een deel van deze keuzes passen bij het reguliere werk en de wettelijke taken van de gemeente. Voor het realiseren van de andere keuzes in de toekomstvisie moeten we een extra tandje bijschakelen. In 2016 is daarom gestart met de innovatiestrategie van de gemeente Eersel, gericht op het invullen van deze ambitieuze keuzes uit de toekomstvisie. 

Na een periode van experimenteren en leren is ervoor gekozen om de activiteiten en prioriteiten rond het thema innovatie voor deze bestuursperiode te verwerken in een programma, dat past bij de wensen en behoeften van de inwoners en ondernemers van gemeente Eersel. Dit programma draagt de titel ‘Slimmer Eersel’. Dit innovatieprogramma richt zich op drie pijlers; slimmer meten, slimmer wonen en slimme mobiliteit. 

Uitvoeringsprogramma Slimmer Eersel

Slimmer meten

De openbare ruimte is het grootste gebied waar een gemeente verantwoordelijk voor is, maar we hebben er relatief weinig informatie over. Door te meten krijgen we meer inzicht in de openbare ruimte om deze vervolgens optimaal in te richten. We richten ons op de volgende doelen:

Sturen op effecten

Dit betekent dat metingen doelgericht worden gerealiseerd. Eerst stelt men de focusgerichte vraag: welke informatie wil je weten? Hieruit volgen indicatoren waarmee we de effecten van beleid, dienstverlening en communicatie mee kunnen meten. Dit kan enerzijds met al bestaande en beschikbare gegevens bij de gemeente of derden. Anderzijds dienen hier nieuwe gegevens voor te worden verzameld. Hoe gaan we dit doen?

Investeren in kennisontwikkeling

Meten ≠ weten, hiervoor is kennis nodig. Om de schakel tussen informatie en dataverzameling te leggen is investering in kennisontwikkeling cruciaal. Lopende projecten:

 • Rural Data Center de Kempen

Inwonersparticipatie stimuleren

Nieuwe informatie biedt kansen voor het vormen en besturen van beleid, voor het verbeteren van dienstverlening maar ook zeker voor de communicatie met inwoners. Wanneer iedereen dezelfde informatie heeft kun je pas echt goed het gesprek voeren. We stimuleren daarom het verspreiden van informatie aan inwoners om ze te stimuleren verder te participeren. Lopende projecten:

 • Rural Data Center de Kempen
 • Meetnet

Verplaatsingen in kaart brengen

Om de openbare ruimte optimaal in te richten is het essentieel om de verplaatsingen van de inwoners, toeristen en ieder ander die zich beweegt in de gemeente in kaart te brengen, te hebben en te houden.

Huidige metingen verbeteren

Er worden momenteel al meerdere metingen gedaan in de openbare ruimte. Sommige metingen zijn gedateerd, meten niet de juiste informatie of zijn achterhaald door nieuwe technieken. 

Inzetten van Big Data

Naast het optimaliseren van de huidige metingen zetten we in op het innovatie gebruik van Big Data. Een voorbeeld zijn telefoongegevens die op de persoon nauwkeurig kunnen aangeven wat voor een persoon zich op welke manier beweegt door de gemeente heen. Lopende projecten:

 • Rural Data Center de Kempen

Leefbaarheid met sensoren meten

Een goede leefbaarheid van alle kernen is essentieel voor het hebben van een prettig woonklimaat. Veiligheid en gezondheid zijn twee belangrijke factoren die de leefbaarheid van de gemeente en haar kernen beïnvloed. Het meten hiervan kan ons ondersteunen in het verbeteren en waarborgen van de leefbaarheid.

Gezondheid bevorderen

Eén van de belangrijkste factoren als het gaat om leefbaarheid is het de gezondheid van de inwoners. De gemeente Eersel zal daarom in de komende tijd inzetten op het meten van luchtkwaliteit en geluid en het analyseren van deze gegevens. Lopende projecten:

Openbare ruimte monitoren

Naast dat het meten van de openbare ruimte inzicht geeft in (maatschappelijke) effecten, kan het ook op slimme wijze aangeven wanneer onderhoud of vervanging nodig is. Het tijdig onderhouden van de openbare ruimte voorkomt daarnaast irritaties van inwoners en past bij de dienstverlening waar de gemeente Eersel naar streeft.

Meldingen stroomlijnen

De gemeente krijgt vele meldingen binnen via vele kanalen. Om al deze meldingen zo efficiënt en effectief mogelijk op te volgen of te voorspellen is het noodzakelijk dit steeds verder uitgebreide proces opnieuw in te richten en te ondersteunen met de technologische mogelijkheden die passen bij de 21ste eeuw. 

Slimmer wonen

Kempisch wonen is een van de drie belangrijkste pijlers in de toekomstvisie 2030: ‘Kempisch wonen in een wereldregio’. Een van de concrete keuzes die in deze toekomstvisie wordt gemaakt is het inzetten van 21e eeuwse zorg. Het doel daarachter is dat iedereen in onze gemeente langer en veiliger zelfstandig thuis kan blijven wonen. De gemeente Eersel is de eerste gemeente in Nederland waar glasvezel ook in het buitengebied is aangelegd. Daardoor zijn we in staat om nieuwe technische ondersteuning van zorg en veiligheid bij iedereen in de gemeente aan te sluiten.

Hiervoor richt de gemeente Eersel zich in deze bestuursperiode op de volgende doelen:

21e eeuwse zorg

De gemeente Eersel zet zich onder andere in dat haar inwoners langer en veiliger zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hoe gaan we dit doen?

 • Domotica inzetten voor zorg aan huis. Nieuwe technieken zorgen ervoor dat via sensoren op zichzelf wonende ouderen kunnen worden gemonitord. Het ondersteund ook de taak van een mantelzorger. Er bestaan vele vormen van deze domotica. Het is daarbij van essentieel belang dat de technieken die in de gemeente worden ingezet veilig zijn en aansluiting vinden bij zorginstellingen en zorgcentrales. De gemeente neemt een rol in de veilige uitrol van domotica in de gemeente. Aanhaken bij regionale initiatieven is hierbij essentieel. Lopende projecten: Leefsamen Eersel
 • Slimme zorg en Wmo verbinden. Gemeente Eersel wil graag binnen de mogelijkheden die de Wmo biedt preventieve innovatieve dienstverleningspakketten ontwikkelen en implementeren die kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers in staat stellen om optimaal gebruik te maken van het informele netwerk in de buurt om hen te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen en actief deelnemen aan de samenleving. Aanhaken bij regionale initiatieven is hierbij essentieel. Lopende projecten: Eersel ontzorgt

Toekomst van de mantelzorg

Tegenwoordig leunt de zorg op mantelzorgers, terwijl deze steeds minder tijd krijgen. Er is daarom behoefte om te onderzoeken hoe je enerzijds mantelzorgers ontzorgt en anderzijds het uittesten van nieuwe vormen van zorg die worden ontwikkelt. Dit laatste is een taak van de zorgsector.

 • Eersel als proeftuin openstellen. Gemeente Eersel stelt zich hiervoor graag open als proeftuin, om zo innovatieve en slimme oplossingen uit te testen voor de regio.

Bereikbaarheid van basisvoorzieningen

Als inwoners langer thuis blijven wonen is het van belang dat basisvoorzieningen in alle kernen toegankelijk blijven voor hen. Dat kan op locatie of bij de ouderen thuis.

 • Voorzieningen aan huis stimuleren. Van oudsher zijn voorzieningen voor ouderen op een locatie in een (grote) kern georganiseerd. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat deze locatie de enige manier is om van een dergelijke voorziening gebruik te maken. Een bibliotheek kan ook gerust naar thuiswonende ouderen toekomen. Dit soort initiatieven stimuleren we.
 • Deelvervoer initiatieven stimuleren. Initiatieven die het doel hebben om thuiswonende ouderen te vervoeren (in hun eigen kern) voorzien in de behoefte om de ouderen mobiel te houden, ook in tijden waarin openbaar vervoer steeds schaarser wordt. Daarnaast zorgen dergelijke initiatieven voor sociale contacten. We stimuleren deze initiatieven rond deelvervoer in de breedste vorm.

Eenzaamheid bestrijden

Met het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen wordt hun eenzaamheid een steeds groter probleem. Digitalisering biedt daarin een hulp door het makkelijker leggen van contact en een nadeel door het ‘minder onder de mensen komen’. We stimuleren het gebruik van digitale middelen, maar hebben oog voor de negatieve effecten hiervan. 

 • Digitale vaardigheden van ouderen vergroten. Middels nieuwe technieken en toepassingen daarvan is het gemakkelijk om met elkaar in contact te komen. Echter, zijn ouderen vaak nog niet (genoeg) toegerust in deze technieken. Door het vergroten van deze vaardigheden zullen zij makkelijker in staat zijn om contact met elkaar of familie op te zoeken.
 • Stimuleren van onderling (ouderen) contact. Door het stimuleren van het onderlinge contact vanuit de gemeente middels een slim platform kunnen de inwoners elkaar vergezellen en eventueel helpen met (huishoudelijke) taken. 

Slimme mobiliteit

Smart mobility is een term die vooral veel in de grotere gemeente in het land gebruikt wordt. Daar gaat het vaak vooral over CO2-reductie. Slimme mobiliteit wordt door de gemeente Eersel juist ingezet voor het bereikbaar houden en beter bereikbaar krijgen van de kernen van de gemeente. Hiervoor richt de gemeente Eersel zich in deze bestuursperiode op de volgende doelen:

Groene verbinding met toerisme

Naast innovatie is duurzaamheid één van de pijlers van de gemeente Eersel. Duurzaamheid zit in de haarvaten van de gemeente Eersel. In de verbinding met mobiliteit en toerisme is nog een wereld te winnen. Hoe gaan we dit doen?

 • Toeristische sector stimuleren om groene vervoersmiddelen te gebruiken. De gemeente zet zich in om de toeristische sector te stimuleren om duurzame voorzieningen te gebruiken in plaats van de auto.
 • Profileren als duurzame & innovatie gemeente. Innovatie en duurzaamheid zijn de twee speerpunten van de gemeente Eersel. Hier kunnen we ons nog beter in onderscheiden ten opzichte van andere plattelandsgemeenten in het land.

Slimme verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is altijd een onderwerp dat speelt. Nieuwe (slimme) technieken maken het mogelijk om sprongen te maken in het vergroten van de verkeersveiligheid.

 • Verkeersbeweging slimmer in kaart brengen. Door de verkeersbeweging veel preciezer en nauwkeurig in beeld te brengen dat met de technieken in het verleden mogelijk was, moeten we in staat zijn om de infrastructuur nog beter af te stemmen op het gebruik ervan en moet sturen in verkeersstromen makkelijker worden.
 • Innovaties rondom verkeersveiligheid onderzoeken. Er komen steeds meer innovaties op de markt rond verkeersveiligheid. De gemeente Eersel zal deze verschillende ontwikkelingen onderzoeken en bekijken welke innovaties rendabel zijn om toegepast te worden in de gemeente Eersel.

Bereikbaarheid vergroten

De inzet van openbaar vervoer neemt af en dat terwijl de gemeente Eersel vergrijst en economisch steeds sterker wordt. In steden ontstaan vele initiatieven rond deelverkeer, als alternatief voor eigen auto’s en het openbaar vervoer. Deze ontwikkelingen zijn gericht op de wijze waarop mensen in het stedelijk gebied zich verplaatsen. Om de uitdagingen van de gemeente Eersel op te lossen kunnen we niet leunen op enkel initiatieven die elders ontstaan.

 • Opzetten van verkeershubs. Een verkeershub is een van de manier om deelverkeer mogelijk te maken in plattelandsgemeenten. Regionaal gaan we hand in hand om deze hubs te introduceren in de Kempen. Lopende projecten: Verkeershubs (Smara)
 • Open stellen als proeftuin voor oplossingen. Om nieuwe innovaties rond smart mobility te testen stelt de gemeente zich open als proeftuin voor slimme oplossingen voor de regio, met het doel om deze te toetsen op toepasbaarheid in de gemeente Eersel en deze oplossingen zo snel als mogelijk in te zetten.
 • Regio betrekken. Mobiliteit en bereikbaarheid stoppen niet bij de gemeentegrens. Het is bij het thema mobiliteit ten opzichte van de andere thema’s in dit innovatieprogramma van nog groter belang om de uitdagingen op regionaal niveau aan te pakken. De vraag is telkens hoe de ideale samenwerking in de regio eruit ziet bij het aanpakken van een mobiliteitsvraagstuk. Lopende projecten: Bereikbaarheidsagenda
 • Toestroom van (jong)professionals naar de Kempen stimuleren. De economie in de gemeente Eersel en de Kempen groeit. Nog steeds meer maakindustrie vestigt zich op de Eerselse en Kempische bedrijventerreinen. Deze bedrijven hebben allemaal vraag naar de ‘knappe koppen’ uit Eindhoven. Het faciliteren van hun vervoersbeweging vanuit Eindhoven naar de Kempen en terug is daarbij de uitdaging.