Bodeminformatie

Wat is het?

Als de bodem is verontreinigt of aangetast moeten we deze herstellen. Om verontreiniging en aantasting van de bodem te voorkomen zijn er regels. Je krijgt meestal met deze regels te maken bij:

 • bouwen, renoveren, wijzigen of slopen van een gebouw
 • kopen of verkopen van grond, woning of locatie
 • ontgraven, toepassen, verplaatsen of opslaan van grond
 • vermoeden van, of aantreffen en saneren van vervuiling in de grond

Vroeger werkte men met zogenaamde ‘schone grond verklaringen’. De term schone grond wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. In plaats daarvan moet onderzoek nu aantonen dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het voorgenomen gebruik. Dat betekent dat aan bodem rond een woning met (moes)tuin hogere eisen worden ge-steld dan aan de grond op een industrieterrein. Er zijn verschillende voorbeelden van verontreinigingen:

 • zink, koper en lood door het voormalige gebruik van zinkassen of sintels
 • diverse metalen en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) door het voormalig toepassen van verontreinigd puingranulaat
 • PAK als gevolg van verbrandingsresten (asresten uit kachels), teer en asfalt
 • olie door tankstations, olietanks bij huizen
 • asbest door sloop van delen van gebouwen, of door het verweren van asbestdaken
   

Bouwen, renoveren, wijzigen of slopen van een inrichting

Deze activiteiten vragen meestal een omgevingsvergunning. Wanneer je deze vergunning aanvraagt ben je verplicht ook een bodemonderzoek aan te leveren waaruit blijkt dat de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik. Mogelijk is er al een onderzoek gedaan dat je hiervoor kunt gebruiken. Als dat niet zo is zul je zelf het bodemonderzoek moeten (laten) uitvoeren. Het bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf (BRL SIKB 2000 certificaat). Deze bedrijven zijn te vinden via loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken

Kopen of verkopen van grond, woning of bedrijf

Als je grond, een woning of een bedrijf koopt of verkoopt raden wij je aan ook ervoor te zorgen dat de bodemkwaliteit bekend is. Koper en verkoper zijn vrij om zelf afspraken te maken over elkaars verantwoordelijkheden in de koopovereenkomst en eventueel in de leveringsakte. 

Je koopt

Wettelijk gezien heeft de koper een onderzoek plicht, óók als het gaat om bodem. Dat betekent dat je verplicht bent de bodemkwaliteit van het te kopen object te onderzoeken. Doe je dat niet, dan kan een rechter achteraf concluderen dat je je onderzoek plicht hebt verzaakt en de schade voor eigen rekening moet nemen. 

Je verkoopt een huis

Wettelijk gezien heeft de verkoper een mededelingsplicht. Als je op de hoogte bent van een verontreiniging dien je de koper hiervan op de hoogte te stellen. Als je dat niet doet schend je je mededelingsplicht en ben je meestal aansprakelijk, zelfs als in de koopovereenkomst anders is afgesproken. 

Toepassen, verplaatsen of opslaan van grond

Als ergens grond vrijkomt, gebiedsvreemde grond wordt toegepast of opgeslagen ben je meestal verplicht dit te melden via het Omgevingsloket. Het omgevingsloket is te vinden via omgevingswet.overheid.nl

Hierbij kunt u ook gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart en de bodemkwaliteitskaart PFAS. Deze bestaan uit diverse kaarten en een rapportage over de gemiddelde kwaliteit van de bodem in de gemeente Eersel. 

Vermoeden van vervuiling in de grond

Als je weet dat ergens sprake is van een bodemvervuiling of als je hiervan een vermoeden hebt, ben je wettelijk verplicht dit te melden aan de gemeente. Dit kan via het contactformulier

Saneren

Wil je verontreinigde grond saneren, dan moet je dit te laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Deze bedrijven zijn te vinden via loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken

Daarbij dien je je saneringswerkzaamheden minimaal vier weken vooraf te melden via het Omgevingsloket omgevingswet.overheid.nl. afhankelijk van de soort melding is het noodzakelijk om bodemonderzoeken en een saneringsplan bij de melding te voegen. 

Meer informatie kun je ook vinden op de website ‘Informatiepunt Leefomgeving’

Bodeminformatie

Informatie over de bodemkwaliteit is belangrijk wanneer je bijvoorbeeld een bodemonderzoek laat uitvoeren, een omgevingsvergunning aanvraagt, een woning gaat kopen of als je graafwerkzaamheden gaat uitvoeren. 

Waar in te zien?

Bodeminformatie is momenteel in twee archieven beschikbaar en we raden je altijd aan om beide archieven te raadplegen. Het gaat hierbij om het gemeentelijke archief, waarin vooral bodemonderzoeken zijn opgenomen die zijn ingediend bij bouw- of milieuvergunningen vergunningen, (ondergrondse) tanks, asbestdaken en voormalige zinkaswegen. En het provinciale archief, waarin met name informatie over eerdere bodemsaneringen te vinden is. 

Bodeminformatie uit het gemeentelijke archief is op te vragen via het contactformulier op deze pagina. Vermeld hierbij duidelijk over welke perceel of adres (eventueel voorzien van een duidelijk kaartje) je de informatie wilt ontvangen. 

De gemeente Eersel heeft ook een bodemkwaliteitskaart en een bodemkwaliteitskaart voor PFAS waarin gegevens over de bodemkwaliteit van gemeente zijn opgenomen.

Nota bodembeheer PFAS gemeente Eersel

Nota bodembeheer gemeente Eersel

Provinciale bodeminformatie is online raadpleegbaar via de 'Omgevingsrapportage Noord-Brabant': https://noord-brabant.nazca4u.nl/rapportage/. Als u bodemdossiers van de Provincie wilt opvragen, kijk dan in de omgevingsrapportage voor de juiste gegevensbeheerder of archieflocatie:

 • De provinciale bodemdossiers tot 2010 kunt u opvragen bij het publieksportaal van het Brabants Historisch Informatie Centrum https://digitaaldepot.bhic.nl/search
 • De overige provinciale bodemdossiers (vanaf 2010) zijn op te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via: bodemloket@odzob.nl.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over de bodemkwaliteit, - onderzoek of -saneringen kun je contact opnemen met de gemeente Eersel via (0497)531300 of via het contactformulier.

Heeft deze informatie je geholpen?