Het coalitieakkoord voor de periode 2022 - 2026 geeft richting aan - voor de raadsfracties Eersel Samen Anders en VVD - belangrijkste punten waarover deze raadsperiode besluiten moeten worden genomen.

Deze punten worden door het college van burgemeester en wethouders uitgewerkt in een resultaatgerichte planning. Het uitgangspunt is dat in het eerste anderhalf jaar van deze raadsperiode over onderstaande punten raadsvoorstellen in de raad worden behandeld.

Welzijn en Gezondheid

Onze inwoners hebben de afgelopen jaren een grote veerkracht moeten tonen in verband met de
pandemie en de daarmee samenhangende ingrijpende beperkingen. Door deze corona werden sommige
inwoners ernstig en/ of langdurig ziek en kwamen zelfs daardoor te overlijden. Fysiek afstand houden om
elkaar niet te infecteren, werd de rode draad van alle maatregelen. Eenzaamheid en onzekerheid
speelden voor velen langdurig. Eenzaamheid, bijvoorbeeld doordat de ouderen geen bezoek konden
ontvangen en doordat kinderen en jongvolwassen niet naar school konden. Onzekerheid, bijvoorbeeld
doordat steeds onduidelijk was hoelang de maatregelen zouden duren en of het eigen bedrijf wel zou
overleven. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën, maar in het bijzonder voor de ouderen, mensen met
een beperking en voor de jongeren.

Ook is sprake van woningnood. Er zijn simpelweg te weinig woningen beschikbaar en onze
jongvolwassenen kunnen de steeds duurdere woningen niet betalen. Studieschuld en het ontberen van
een vaste arbeidsovereenkomst maken het zelfstandig opbouwen van een eigen toekomst zeer moeilijk.
Wat betekent dit voor hun welzijn?

De ouder wordende inwoners en de daarmee ontwikkelende zorgvraag, de toenemende druk op de
gezondheidszorg in samenhang met personeelstekorten. Het zijn onderwerpen die meer en meer gaan
spelen.

Wij gaan kijken hoe we, ook gegeven deze ontwikkelingen, de leefbaarheid in onze dorpen en
buurtschappen op een goed peil kunnen houden dan wel brengen. We gaan er voor zorgen dat we een
goed beeld krijgen van de gevolgen van de hier geschetste ontwikkelingen op het welzijn onze inwoners:
hoe gaat het met ons? Ook brengen we in kaart welke passende voorbereidingen en voorzieningen we
stap voor stap gaan doen om de gevolgen - die mogelijk het welzijn en de gezondheid van onze inwoners
op termijn onder druk zetten - het hoofd te bieden. Waar nodig als aanvulling op de wettelijke taken die
we met betrekking tot het sociaal domein al hebben uit te voeren. Nabijheid en betrokkenheid in de
dorpen zien wij als een kostbaar goed. Een vitaal verenigingsleven, sportfaciliteiten, fiets- en
wandelpaden, vrijwilligerswerk en mantelzorg in de dorpen en het hebben van een baan dragen bij aan
het welbevinden, gezondheid veiligheid en geborgenheid van onze inwoners; van groot belang voor het
samen leven in de dorpen. Iedereen mag kunnen meedoen, ook mensen voor wie dat niet meteen
vanzelfsprekend is. Ook daar wordt onze inzet op gericht. Mede omdat de kosten voor het eigen
levensonderhoud enorm oplopen, werken we eraan dat voorzieningen toegankelijk blijven. Daarnaast zien
we de dorpsondersteuner als een belangrijke schakel tussen vrijwilligers en professionals, om zo de
realisatie en continuïteit van mooie initiatieven te stimuleren en te verzekeren.

Accommodatiebeleid

Sportparken, scholen, zwembad, speeltuinen in woonwijken en gemeenschapshuizen zijn plaatsen waar onze dorpelingen elkaar ontmoeten. Waar initiatieven ontstaan en worden gerealiseerd. Waar mensen kunnen meedoen. Kortom, deze faciliteiten beschouwen wij als ‘ankerplaatsen’ voor de dorpen.

Wij gaan sportparken, scholen, zwembad, speeltuinen in woonwijken en gemeenschapshuizen nog meer in hun kracht als sociale ontmoetingsplaats zetten. Waar mogelijk combineren we (deze) faciliteiten, zodat ‘jong en oud’ elkaar onderling meer ontmoeten, faciliteiten volop worden benut en onnodige leegstand wordt voorkomen. We gaan in dit verband onder andere de haalbaarheid onderzoeken of het beoogde nieuwe zwembad, en/of het Rythovius College, en/of het gemeentehuis en/of de Muzenval in één gebouw aan de rand van Eersel kunnen worden samengebracht. Waardoor de vrijkomende ruimtes in het dorp Eersel voor woningbouw worden gebruikt (inbreiding), de bereikbaarheid van deze voorzieningen wordt verhoogd en de verkeerslast in het dorp Eersel wordt verminderd. Het gebruik van voorzieningen gaan we laagdrempeliger maken door bijvoorbeeld een gratis gebruik door inwoners. Ook steunen we de realisatie van sportinnovaties, zoals padel, trampolinepark en het toegankelijk maken van sport voor mensen met een beperking. Alles gericht op een vitaal gemeenschapsleven en zodoende bijdragen aan een samenleving van ontmoeten en meedoen.

Woningen

Er is nog jaren een groot tekort aan woning. Er kan momenteel gerust gesproken worden over
woningnood. Dit tekort wordt in onze gemeente alleen maar groter door een groei van het aantal
inwoners alleen al als gevolg van de verwachte schaalgrootte binnen de brainport regio/ industrie met
duizenden medewerkers.

Wij gaan voortvarend door met de voorgenomen bouw van ongeveer 1.200 woningen binnen onze
gemeente. Voor de bepaling van de uitbreiding-locaties stellen we een visie met criteria vast om ook de
kwaliteit van deze nieuwe woonlocaties en ons buitengebied te bewaken.
Bij bepaling van de nieuwbouw wordt rekening gehouden met de juist mix aan woningen. Ook dienen
betaalbare woningen te worden gerealiseerd voor mensen met een lager inkomen. Woningsplitsing, tiny-
houses, seniorenwoningen en andere woonvormen worden gestimuleerd, om doorstroming te bevorderen
en zo de grote nood aan huizen te lenigen en mensen de kans te geven om zelfstandig te wonen. Ook
gaan we alle mogelijkheden onderzoeken en benutten om huidige inwoners én inwoners die door woning
schaarste gedwongen waren elders te gaan wonen en die graag weer terug in het eigen dorp willen
wonen, een goede kans te bieden binnen onze gemeentegrenzen aan een woning te komen; wij willen
hen zoveel als mogelijk voorrang geven.

Visie op de omgeving

Onze dorpen en buurtschappen zijn mooi groen, zijn goed bereikbaar en hebben een prachtige
uitstraling. Dit willen wij zo houden en waar mogelijk versterken. Als raadsleden nemen wij komende
periode meer regie op het inrichten van onze omgeving. Keuzes die wij nu maken zullen onze dorpen en
buurtschappen immers voor altijd veranderen. Daarom zullen wij daarvoor een ‘visie op de omgeving’ tot
stand brengen. Wij willen dat deze visie een breed in de gemeenschap gedragen visie wordt, met
onderwerpen als ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, mobiliteit en de locatie van in- en
uitbreidingslocaties, allemaal logisch in samenhang bezien. Het college van B&W legt hiervoor aan de
raad een breed gedragen voorstel ter besluitvorming voor.

Wij gaan er voor zorgen dat voor de totstandbrenging van de omgevingsvisie er een openbare en
richtinggevende discussie plaatsvindt met burgers en groeperingen uit onze dorpen en buurtschappen,
waaronder de dorpsraden. Wij willen hun eerst horen over hoe zij de inrichting van hun eigen omgeving
zouden willen zien. Bijvoorbeeld tijdens een voor ieder toegankelijk te organiseren gezamenlijk Irsels-
beraad. Zodoende is de raad bij de ontwikkeling van het raadsvoorstel betrokken. Dit als eerste invulling
van de vorm te geven portefeuille Burgerparticipatie om verder handen en voeten te geven aan Dichtbij &
Betrokkenheid (zie ook onderdeel Burgerparticipatie). Uiteindelijk dient dit te leiden tot een gedragen en
doordacht raadsvoorstel, waarover de raad vanuit zijn eigen legitieme rol een besluit neemt.
In ieder geval willen we onze gemeente niet laten samensmelten met buurgemeenten. We blijven een
eigen dorpse gemeente. We willen leven in een natuurlijke en een gezonde leefomgeving, waarin de
menselijke maat voorop staat. We zorgen ook voor groene inbreiding en voorkomen dat verstening de
overhand krijgt. Waar mogelijk nemen we deel aan regionale trajecten die hierop zijn gericht, zoals het
Schone Lucht Akkoord.

Ontwikkelingen HUB - KBP 2.0 - verwachte schaalgrootte binnen de brainport regio/ industrie

Voor het welzijn en de belangen van onze inwoners, verenigingen en ondernemers is nodige
economische voorspoed dienend, niet leidend.

Wij lopen niet weg van ideeën, van strategische regionale grensoverschrijdende opgaven en van
gezamenlijke projecten met onze buurgemeenten, maar lopen er tegelijk beslist niet blind achteraan.
Naast het doel een excellente regio van wereldformaat te zijn, met een goed vestigings- en
verblijfsklimaat voor inwoners, bedrijven, kenniswerkers en bezoekers, wordt ook een evenwichtige,
inclusieve en duurzame regio nagestreefd. Wij zijn op voorhand niet voor tegen en niet tegen voor;
simpelweg omdat een grondig en breed onderzoek over de effecten van deze ideeën en beoogde
ontwikkelingen, zoals over 'nut en noodzaak’ en mogelijke effecten op samenhangende beleidsterreinen.
Wat zijn de voorwaarden, kansen en de bedreigingen van deze ontwikkelingen?
Wij gaan op grond van volledige en degelijke informatie tot een gewogen en eigen mening komen over
dergelijke ingrijpende onderwerpen. We beoordelen deze grootschalige onderwerpen in onderlinge
samenhang en in verband met de omgevingsvisie. Onze dorpse en groene leefomgeving blijft daarbij voor
ons onverminderd richtinggevend. We zullen alles in het werk stellen om verstedelijking van onze
gemeente te voorkomen en de goede doorstroming en veiligheid voor onze dorpen en buurtschappen te
behouden. Verkeerssituaties in de gemeente worden veiliger voor voetganger, fiets en auto. We zorgen
voor een soepele doorstroming, verminderen zwaar verkeer in de kernen en verlagen de snelheid.

Vrijetijdseconomie

Wij hebben fijne en mooie dorpen, met activiteiten gedragen door onze inwoners en ondernemers. Dit
willen wij graag zo houden. Levendigheid zorgt voor een fijne en veilige leefomgeving. Vrijetijdsbesteding,
recreatie en toerisme zijn belangrijk voor deze levendigheid in onze dorpen en voor onze inwoners. Ook
actieve dorpen en buurtschappen leveren daar een grote bijdrage aan.

Wij gaan de vrijetijdseconomie waar nodig verder tot bloei brengen, vanuit het besef dat onze inwoners in
hun vrije tijd willen genieten van diverse vormen van beleving. VisitEersel, ontwikkelingen
Kempenmuseum, ontwikkelen van groene zones voor wandelen, fietsen, recreëren en ontmoeten worden
zo snel als mogelijk (verder) gerealiseerd. Door beleving toe te voegen aan nieuwe en bestaande fiets- en
wandelroutes maken we het aantrekkelijker om eropuit te gaan. Dit pakken we samen op met de naburige
Kempengemeenten. Hierbij moet gedacht worden aan de fietskronkels, de natuurtoren en
belevingsroutes. Maar ook aan het realiseren van groene zones rondom de dorpen, waar men kan
wandelen, fietsen en recreëren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het maatschappelijk verantwoord inrichten van onze samenleving, zodat wordt voorzien
in de behoeften van mens en milieu, nu en in de toekomst. De noodzaak voor een duurzame omgeving te
zorgen blijft urgent en is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Wanneer nodig sluiten we aan op verdergaande nationale doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid.

Wij gaan het vastgestelde beleid Resultaatgerichte Energietransitie Gemeente Eersel onverminderd
doorzetten, inclusief de realisatie van de beoogde geluidswerende wal. Onze inwoners, ondernemers en
andere energiegebruikers worden waar nodig door middel van subsidie, andere financiële maatregelen en
regelgeving actief gestimuleerd om energiegebruik te reduceren en energie CO2 neutraal op te wekken.
We organiseren concrete hulp vanuit de eerder vastgestelde voorziening van 1 miljoen euro. Alle
beleidsterreinen van onze lokale overheid worden er doorlopend en aantoonbaar op gericht om dit beleid
uit te voeren. Ook zetten we verder in op nauwe samenwerking met bestaande en toekomstige initiatieven
die de realisatie van een duurzame leefomgeving nastreven (zoals Kempenenergie). Waar mogelijk wordt
de uitvoering van beleidsdoelstellingen aan dergelijke initiatieven gedelegeerd. We gaan ervoor zorgen dat
iedereen kan profiteren van de (financiële) voordelen van energiebeperkende maatregelen, onder meer om zo een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ‘energiearmoede’. En we blijven actief bijdragen aan de
totstandbrenging van een circulaire economie, waaronder de realisatie van het voorgenomen
grondstoffencentrum in samenwerking met naburige gemeenten.

Landelijk gebied

Leven op het platteland betekent steeds een goede balans vinden tussen wonen, werken en natuur.
Zeker nu we de komende jaren een grote uitbreiding van het aantal woningen gaan realiseren, zullen we
ons oog voor onze natuurlijke omgeving niet mogen verliezen.

Wij gaan onze natuur helpen door het beschermen van bestaand groen en het verder realiseren van meer
groen in en om onze dorpen. We gaan boeren stimuleren om voldoende vruchtbare landbouwgronden
beschikbaar te houden voor lokaal geproduceerd voedsel. We gaan de komende jaren experimenteren om
nieuwe natuur te realiseren in combinatie met tiny houses. Zo creëren we nieuwe woonruimte en leveren
we een bijdrage aan afname van de stikstof-uitstoot, aan de toename van biodiversiteit, terwijl dit voor de
landeigenaar nieuwe inkomsten oplevert. Daarnaast gaan we zorgvuldig om met ons buitengebied. We
behouden het huidige landelijke karakter, bekijken elke ontwikkeling in het buitengebied kritisch, gaan
door met Bos en Boom en handhaven actief, ook in het buitengebied.

Burgerparticipatie

Zoals in de inleiding aangegeven, willen we initiatieven en kansen vanuit onze burgers ruimte gegeven.
Laagdrempelig. Dat is de basis. Zeker wanneer dat gewenste ontwikkelingen binnen onze dorpen en
buurtschappen versterkt. Als bijvoorbeeld duidelijk is dat iets door wet- en regelgeving niet is
toegestaan, of wanneer het niet past binnen beoogde ontwikkelingen, dan kan het ook zo zijn dat iets
(deels) niet mogelijk of wenselijk is.

Wij gaan toetsen hoe onze gemeente met initiatieven van onze burgers omgaat. We willen dat de raad
jaarlijks proactief op de hoogte wordt gebracht van welke initiatieven zijn aangemeld en hoe daarmee is
omgegaan. Indien daarvoor de privacy van initiatiefnemers moet worden gewaarborgd, of wanneer
bepaalde initiatieven bij openbaarmaking als kans worden bedreigd, wordt deze informatie met de
gemeenteraad gedeeld tijdens een (deels) besloten raadsvergadering.

Hiermee samenhangend gaan we invulling geven aan de portefeuille Burgerparticipatie om verder handen
en voeten te geven aan Dichtbij & Betrokkenheid. Waar nodig gaan we het huidige beleid
Burgerparticipatie aanpassen.

Financiën

De gemeente Eersel is financieel gezond. We hebben mogelijkheden om voor onze inwoners mooie
ontwikkelingen te realiseren. Echter, de voorspelbaarheid van de kostenontwikkeling is door de huidige
globale ontwikkelingen zeer moeilijk in te schatten. Er is momenteel sprake van een hoge inflatie; alles
wordt duurder. Tijdens de vorige raadsperiode hebben we het onnodig parkeren van belastinggeld
weggenomen, met als uitgangspunt dat nodig belastinggeld daadwerkelijk wordt benut.

Wij gaan ervoor zorgen dat we de naar verwachting toenemende kosten kunnen blijven betalen. Daarvoor
zullen we onder meer actief alle financiële bronnen aanboren en gepast gebruik maken van regelgeving.
Het beperken van het langdurig parkeren van belastinggeld zetten we door. Het door burgers en
ondernemers opgebrachte belastinggeld dient immers voor hen besteed te worden, niet bewaard.
Bijvoorbeeld de zogenaamde 4/8-variant, waarmee de helft van de passieve financiële reserves constant
wordt bewaard voor een volgende coalitie, wordt deze raadsperiode opgeheven. We bepalen welke
financiële reserve minimaal nodig is om in stand te houden. De huidige onzekerheid is voor ons evenwel
geen reden om op voorhand te bezuinigen.