Klacht indienen tegen ambtelijk optreden

Wat is het?

Als je vindt dat je niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of een bestuurder, dan kun je een klacht indienen. Je kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • het niet reageren op vragen.

Hoe werkt het?

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen.

Waarop kan de klacht betrekking hebben?

De klacht heeft betrekking op het gedrag van een bestuursorgaan van de gemeente Eersel (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) of van een persoon (wethouder, gemeenteambtenaar) die onder de verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan werkt.

Wat moet ik doen?

Dien jouw klacht op een van onderstaande manieren in:

Mondeling

Mondelinge klachten worden in principe mondeling afgedaan. Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt afgedaan, word je op de mogelijkheid gewezen van schriftelijke klachtenbehandeling.

 Schriftelijk

Je dient schriftelijk een klaagschrift in bij het bestuursorgaan waarop de gedraging betrekking heeft.

Dit klaagschrift is ondertekend en bevat ten minste de volgende gegevens:

  1. je naam en adres;
  2. de datum;
  3. een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en de mededeling wie zich aldus heeft gedragen.

Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling ervan noodzakelijk is, moet je als indiener zorgdragen voor een vertaling.

Digitaal

Je kunt jouw klacht ook digitaal indienen. Dat kan via de button hieronder.

Klacht tegen ambtelijk optreden indienen

Als tijdstip van ontvangst van een ingediende klacht met het digitale formulier wordt aangemerkt het tijdstip waarop het gemeentelijk systeem voor gegevensverwerking een ontvangstbevestiging per e-mail heeft verstuurd aan jou.

Hoe verloopt de klachtenbehandeling

Fasering

De klachtbehandeling kent drie fasen, te weten:

1. informele behandeling: indien je je met een (mondelinge) klacht tot een bestuursorgaan van de gemeente Eersel wendt, wordt in eerste instantie met de betrokken perso(o)n(en) in overleg met de klachtbehandelaar geprobeerd de klacht direct op te lossen en de klager tevreden te stellen. Het naar tevreden van jou tegemoetkomen aan een schriftelijke klacht wordt schriftelijk bevestigd door de klachtbehandelaar. 

2. formele behandeling - in eerste instantie: Indien de klacht na formele behandeling niet naar tevredenheid van jou is opgelost, vindt formele behandeling van de klacht plaats. Een mondelinge klacht wordt daartoe op schrift gesteld. De organisatie is daarbij zo nodig behulpzaam. Een klaagschrift wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en met inachtneming van de bepalingen van de klachtenregeling. Met instemming van klager kan gekozen worden voor een andere wijze van behandeling van de klacht. 

Indien de klacht (formeel) in behandeling wordt genomen krijg jij als klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft de gelegenheid om te worden gehoord. De klacht wordt binnen zes weken na de datum van ontvangst van de klacht afgehandeld. Deze termijn kan met vier weken worden verdaagd. Je krijgt schriftelijk en gemotiveerd bericht van het resultaat van het onderzoek naar jouw klacht en van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.

Resultaat interne klachtbehandeling

  1. de klacht wordt niet in behandeling genomen onder opgave van reden;
  2. de klacht wordt na behandeling gemotiveerd ongegrond verklaard;
  3. de klacht wordt gegrond verklaard.

3. formele behandeling - in tweede instantie: indien je niet tevreden bent met de uitkomst van de formele behandeling in eerste instantie, kun je vervolgens een klacht indienen bij de Nationale ombudsman, die de klacht dan in tweede aanleg beoordeelt. Je kunt dus pas bij de Nationale ombudsman met een klacht terecht als je daarvoor een uitspraak hebt van de gemeente of als je niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente jouw klacht behandelt.

In dat geval kun je schriftelijk een verzoekschrift indienen bij de Nationale ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag of via het elektronische klachtenformulier op de website van de Nationale ombudsman. Als je tijdens het invullen van het formulier of het schrijven van jouw brief nog vragen hebt, kun je het gratis telefoonnummer 0800-3355555 bellen.

 

Heeft deze informatie je geholpen?