Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of een bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op vragen

Hoe werkt het?

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen

Waarop kan de klacht betrekking hebben?

De klacht heeft betrekking op het gedrag van een bestuursorgaan van de gemeente Eersel (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) of van een persoon (wethouder, gemeenteambtenaar) die onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan werkt.

Wat moet ik doen?

Wat is nodig

 • Naam en adres van de indiener;
 • De datum van de klacht;
 • Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

Wijze van indiening van een klacht

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij de burgemeester. Schriftelijke klachten worden geadresseerd aan:

 • de burgemeester van Eersel, Postbus 12 5520 AA Eersel
 • Bij afwezigheid van de burgemeester worden mondelinge klachten ingebracht bij de gemeentesecretaris.
 • Ook kunt u gebruik maken van het klachtenformulier op deze pagina.

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat een schriftelijke klacht is ingediend ontvangt de klager een ontvangstbevestiging en informatie over de afhandeling daarvan.
 2. Indien de klacht in behandeling wordt genomen krijgen de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft de gelegenheid om te worden gehoord.
 3. De klacht wordt binnen zes weken na de datum van ontvangst van de klacht afgehandeld. Deze termijn kan met vier weken worden verdaagd.
 4. De klager krijgt schriftelijk en gemotiveerd bericht van het resultaat van het onderzoek naar de klacht en van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.

Resultaat interne klachtbehandeling

 1. De klacht wordt niet in behandeling genomen onder opgave van reden.
 2. De klacht wordt na behandeling gemotiveerd ongegrond verklaard.
 3. De klacht wordt gegrond verklaard.

Externe klachtbehandeling in aansluiting op interne klachtbehandeling

Wanneer de behandeling van de klacht door de gemeentelijke organisatie niet tot een bevredigend resultaat leidt kan de klager terecht bij de Nationale ombudsman, die de klacht dan in tweede aanleg beoordeelt. U kunt dus pas bij de Nationale ombudsman met een klacht terecht als u daarvoor een uitspraak heeft van de gemeente of als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente de klacht behandelt.

In dat geval kunt u schriftelijk een verzoekschrift indienen bij de Nationale ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag of via het elektronische klachtenformulier op de website van de Nationale ombudsman. Als u tijdens het invullen van het formulier of het schrijven van uw brief nog vragen heeft kunt u het gratis telefoonnummer 0800-3355555 bellen.

Heeft deze informatie je geholpen?