Risicokaart

In onze leefomgeving hebben we te maken met risico’s die kunnen leiden tot ongevallen of rampen. De gemeente Eersel wil u informeren over deze risico’s en wat wij eraan doen om deze zoveel mogelijk te beperken. U kunt zich op uw beurt dan voorbereiden, zodat u weet wat u moet doen als er toch iets gebeurt. 

Wij leven in een maatschappij waarin verschillende risico’s bestaan. Ongevallen zijn helaas niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken. 

Risico’s in de gemeente Eersel

Ook in onze gemeente is een aantal risico’s aanwezig. Het aantal risicovolle objecten in onze gemeente is niet groot ten opzichte van bijvoorbeeld steden met grote industrieën. In Eersel hebben we wel risicovolle objecten zoals een aantal LPG tankstations, en een aantal bedrijven waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. In en rond deze opslagplaatsen bestaat een verhoogd risico van explosie en/of brand. Bovendien kunnen uit een chlooropslag gevaarlijke stoffen lekken. 

Wat doet de gemeente?

Om de risico’s van de opslagplaatsen te minimaliseren zijn in de Wet milieubeheer eisen gesteld waaraan deze opslagplaatsen moeten voldoen. De gemeente Eersel of de provincie verleent de benodigde milieuvergunningen en controleert of de bedrijven zich aan deze vergunningen houden. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de bedrijven zo veilig mogelijk opereren.

Een andere maatregel die we als gemeente treffen, is het opstellen van een algemeen rampenplan. De taken van brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke diensten worden hierin beschreven. Er worden regelmatig rampenoefeningen georganiseerd op basis van dit plan, zodat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op eventuele calamiteiten. 

Wat kunt u doen?

U kunt zich zelf ook voorbereiden op een eventuele calamiteit. Om te beginnen door na te gaan welke risicofactoren er in uw directe omgeving zijn. U kunt daarvoor de website www.brabant.nl/onderwerpen/veiligheid raadplegen. Op deze website vindt u een risicokaart, waarop u de risicofactoren in uw omgeving kunt vinden. Op de website www.crisis.nl kunt u vervolgens lezen hoe u zich op de verschillende calamiteiten kunt voorbereiden. U kunt via deze website ook de risicowijzer downloaden. Op deze risicowijzer staat hoe u moet handelen als er iets gebeurt. 

Wij doen er als gemeente alles aan om een zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren. Als u zich ook goed voorbereidt, kunnen we er samen voor zorgen dat we eventuele calamiteiten het hoofd kunnen bieden. 

Risicokaart van de gemeente Eersel 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. BOA’s hebben officiële opsporingsbevoegdheden die samenhangen met hun functie. Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of milieuregels overtreden. Zij mogen verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Wat een BOA mag doen, staat omschreven in de zogeheten akte van opsporingsbevoegdheid. Deze verschilt per BOA.
De gemeente Eersel heeft een aantal BOA’s in dienst die tevens aangewezen toezichthouder zijn voor het team handhaving, waardoor zij ook bevoegd zijn te controleren op overtredingen het bestemmingsplan, illegale bouw of de algemene plaatselijke verordening.

Groene BOA’s

De Politie werkt op milieugebied samen met zogenoemde groene BOA’s. Groene BOA’s werken meestal als jachtopzichter, bos-, duin- of natuurwachter. Zij houden toezicht in de buitengebieden en hebben specifieke kennis van de natuur en de “groene” wetgeving oftewel de Flora en Faunawet.

De groene BOA’s zijn onder andere alert op illegale stroperij, het illegaal vangen van beschermde (roof)vogels, illegaal vissen, het wegnemen van beschermde planten en het ringen van vogels. Tevens hebben zij een belangrijke oog- en oorfunctie. Ze kennen de buitengebieden op hun duimpje en zien en horen veel. Heeft u een BOA nodig dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0497)531300. Natuurlijk is de politie ook zeer geholpen met informatie van burgers die iets verdachts hebben gezien. Tips kunnen altijd doorgegeven worden aan Politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000

Samen sterk in Brabant

Wildcrossen in de bossen, afvaldumpingen, stroperij, hennepkwekerijen, illegale lozingen. Het zijn voorbeelden van illegale activiteiten die de natuur en het milieu bedreigen. Om dit te kunnen aanpakken, werken de instanties die toezicht houden in het buitengebied samen. Onder het motto ‘Samen Sterk in Brabant' hebben de provincie, circa 25 gemeenten waaronder de gemeente Eersel, politie, waterschappen, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en terreinbeheerders hun krachten gebundeld in regionale teams.

Met de hulp van inwoners en bezoekers kunnen zij het Brabantse buitengebied mooi, schoon en veilig houden. Als u een verdachte situatie ziet in het buitengebied, kunt u dat melden. Denkt u dat het dringend is, dan belt u 0900-9965432. Als u denkt dat het even kan wachten, vult u dan het meldingenformulier in, maar bellen mag natuurlijk ook. Het klachtenformulier kunt u vinden op www.eersel.nl/melding

Als u weet dat er in Brabant meer dan 3000 vierkante kilometer buitengebied is, dan begrijpt u dat het handhavingsteam en het netwerk niet overal tegelijk kunnen zijn. Zij komen eigenlijk oren en ogen tekort. Uw hulp als bewoner recreant en natuurliefhebber is daarom onmisbaar. Want alleen samen staan we sterk.

Het hangt van de klacht af en de mate van overlast, of er direct actie wordt ondernomen. Sommige klachten moeten meteen worden opgelost, en andere kunnen even wachten. U hoort natuurlijk wat er met uw klacht is gedaan.

Telefoonnummers
112: politie spoed
0900-8844: politie geen spoed
SSiB Samen sterk in Brabant 0900-9965432 

Heeft deze informatie je geholpen?