Wat is het?

In sommige gevallen is het voor u mogelijk om stroken grond van de gemeente te kopen om hiermee vervolgens uw bestaande perceel te vergroten. Het betreft stroken grond die grenzen aan de voor-, zij- of achterkant van uw woonperceel en die nu nog onderdeel zijn van het openbaar gebied (veelal groenstroken). Als u een verzoek tot aankoop indient, zal de gemeente Eersel beoordelen of de grond verkocht kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden.

Hoe werkt het?

Waar kijkt de gemeente naar bij beoordeling van uw verzoek?

Het dient allereerst te gaan om een strook grond die aan uw perceel grenst. Vervolgens wordt gekeken naar de bestemming van de betreffende strook. Gronden met de bestemming ‘Tuin’ of ‘Wonen’ komen voor verkoop in aanmerking. Mocht er een andere bestemming op liggen, dan wordt beoordeeld op basis van onder andere de diverse beleidsstukken of dat een wijziging van de bestemming van de betreffende strook naar ‘Tuin’ of ‘Wonen’ wenselijk wordt geacht. Als dit het geval is zal de gemeente zich inspannen de bestemming in een bestemmingsplanherziening te wijzigen (onder voorbehoud goedkeuring college van burgemeester en wethouders en/of gemeenteraad).

Daarnaast wordt onderzocht of er in de strook grond geen kabels en/ of leidingen liggen. Indien er kabels en/ of leidingen liggen, dan komt de strook in beginsel niet voor verkoop in aanmerking.

Grondprijs?

Verkoop gebeurt op basis van het grondprijsbeleid. Dit beleid wordt jaarlijks door het college van burgemeester & wethouders geactualiseerd. De prijs is afhankelijk van de vraag of de bouwmogelijkheden op het perceel toenemen. Voor 2021 gelden de volgende prijzen:

  1. Indien door de verwerving van de strook grond de bouwmogelijkheden toenemen (te beoordelen aan de hand van het bestemmingsplan), bedraagt de grondprijs € 221 per m² kosten koper. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat indien de achtertuin kleiner is dan 200 m² de bouwmogelijkheden toenemen;
  2. Indien door de verwerving van de strook grond de bouwmogelijkheden niet toenemen bedraagt de grondprijs € 102 m² kosten koper. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat indien de achtertuin groter is dan 200 m² de bouwmogelijkheden niet toenemen;
  3. Een combinatie van beide, waarbij voor één deel van de strook grond de bouwmogelijkheid wel toeneemt en voor een ander deel niet, is ook mogelijk. De koopsom wordt dan naar evenredigheid berekend.

Procedure

Met het formulier Aankoop strook grond kunt u uw verzoek bij de gemeente indienen. De verzoeken worden door het team  Vastgoed verzameld en samen met de beleidsmedewerkers Ruimtelijke ontwikkeling en Groen periodiek (drie keer in het jaar) behandeld. Na behandeling van uw verzoek zullen wij u hierover schriftelijk of per mail berichten. Voor de aanvraag heeft u als inwoner DigiD nodig en als organisatie eHerkenning 2+. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag dit dan aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl

Contact

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met team Vastgoed via (0497)531300.

Heeft deze informatie je geholpen?