Wat is het?

In sommige gevallen is het mogelijk om stroken grond van de gemeente te kopen om hiermee vervolgens je bestaande perceel te vergroten. Het betreft stroken grond die grenzen aan de voor-, zij- of achterkant van je woonperceel en die nu nog onderdeel zijn van het openbaar gebied (veelal groenstroken). Als je een verzoek tot aankoop indient, zal de gemeente Eersel beoordelen of de grond verkocht kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden.

Waar kijkt de gemeente naar bij beoordeling van uw verzoek?

Het moet allereerst gaan om een strook grond die aan jouw perceel grenst. Vervolgens wordt gekeken naar de bestemming van de betreffende strook. Gronden met de bestemming ‘Tuin’ of ‘Wonen’ komen voor verkoop in aanmerking. Mocht er een andere bestemming op liggen, dan wordt beoordeeld op basis van onder andere de diverse beleidsstukken of dat een wijziging van de bestemming van de betreffende strook naar ‘Tuin’ of ‘Wonen’ wenselijk is. Als dit het geval is zal de gemeente zich inspannen de bestemming in een bestemmingsplanherziening te wijzigen (onder voorbehoud goedkeuring college van burgemeester en wethouders en/of gemeenteraad).

We kijken ook of er in de strook grond geen kabels en/ of leidingen liggen. Als er kabels en/ of leidingen liggen, dan komt de strook in beginsel niet voor verkoop in aanmerking.

Grondprijs?

Verkoop gebeurt op basis van het grondprijsbeleid. Dit beleid wordt jaarlijks door het college van burgemeester & wethouders geactualiseerd. De prijs is afhankelijk van de vraag of de bouwmogelijkheden op het perceel toenemen. Voor 2022 gelden de volgende prijzen:

  1. Als door de verwerving van de strook grond de bouwmogelijkheden toenemen (te beoordelen aan de hand van het bestemmingsplan), bedraagt de grondprijs € 200 per m² kosten koper. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat als de achtertuin kleiner is dan 200 m² de bouwmogelijkheden toenemen;
  2. Als door de verwerving van de strook grond de bouwmogelijkheden niet toenemen bedraagt de grondprijs € 100 m² kosten koper. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat als de achtertuin groter is dan 200 m² de bouwmogelijkheden niet toenemen;
  3. Een combinatie van beide, waarbij voor één deel van de strook grond de bouwmogelijkheid wel toeneemt en voor een ander deel niet, is ook mogelijk. De koopsom wordt dan naar evenredigheid berekend.

Procedure

Met het formulier Aankoop strook grond kun je een verzoek bij de gemeente indienen. De verzoeken worden door het team  Vastgoed verzameld en samen met de beleidsmedewerkers Ruimtelijke ontwikkeling en Groen periodiek (drie keer in het jaar) behandeld. Na behandeling van je verzoek zullen wij je hierover schriftelijk of per mail berichten. Voor de aanvraag heb je als inwoner DigiD nodig en als organisatie eHerkenning 2+. Heb je nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag dit dan aan via www.digid.nl(externe link) of www.eherkenning.nl(externe link)

Contact

Mocht je nog vragen hebben, neem dan telefonisch contact op met team Vastgoed via (0497)531300.

Heeft deze informatie je geholpen?