Wat is het?

Je betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als je eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. Je hoeft geen OZB te betalen als je een woning huurt of in gebruik hebt. Je betaalt wel OZB als je een bedrijfspand huurt of in gebruik hebt.
Heb je vragen over jouw WOZ waarde, dan vind je meer informatie via de woz-waarde.

WOZ waarde

Hoe werkt het?

De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

Waarde van de onroerende zaak

De gemeente taxeert elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.

Gemeentelijke tarieven

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van jouw pand.

Uitzondering op heffing OZB

De gemeente heft niet over alle onroerende zaken OZB. Zo hoeft er geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond waarbij bedrijfsmatige exploitatie van toepassing is.

Kopie opvragen van aanslag, beschikking of taxatieverslag

Niet eens met de aanslag?

Bezwaar maken bij de gemeente is gratis

Wat moet ik doen?

  1. Jaarlijks krijg je een aanslag van de gemeente met daarin de door jou te betalen OZB. Hierop staat de getaxeerde waarde (WOZ waarde) van je pand vermeld.
  2. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als je 2 januari verhuist, of verkoopt, moet je toch de belasting voor het gehele jaar betalen.
  3. Ben je het niet eens met de opgelegde aanslag dan kun je hiertegen bij de gemeente informeel en formeel bezwaar maken.

Ben je het niet eens met de conclusie van de taxateur?

Kom je er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel WOZ-bezwaar te maken. Je vindt het formulier op deze pagina. Het bezwaar moet uiterlijk op 10 april bij de gemeente binnen zijn

Indien je in afwachting bent van een reactie op je informele bezwaar kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar uiteraard in overleg worden verlengd. Raadpleeg vooraf wel altijd het taxatieverslag. Hierop staat hoe de waarde tot stand is gekomen met een uitleg erbij. Mogelijk wordt je vraag al beantwoord door dit taxatieverslag.

Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. Wij handelen alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die je moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet je namelijk gegevens aanleveren.

Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van je pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moeten we een onkostenvergoeding betalen. De vergoeding bedraagt al snel € 592,00. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht. De gemeente maakt op deze manier meer kosten, waar jij indirect aan meebetaalt (belastinggelden).

DigiD linkBezwaarformulier WOZ-beschikking en aanslag OZB

Bezwaarformulier WOZ-beschikking en aanslag OZB

Wat kost het?

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ waarde.

Onderstaand de tarieven voor 2024:

  1. de gebruikersbelasting niet woningen: 0,1412%
  2. de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0630%
  3. de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1771%

Meer informatie

Je moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die je (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet je soms OZB betalen.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

Onbebouwde grond wordt beschouwd als een onroerende zaak waarover de gemeente OZB kan heffen.

Verordening

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024

Heeft deze informatie je geholpen?