Het gebied ten noorden van Wintelre is samen met een geluidswal langs A67 aangewezen door de gemeenteraad als geschikte locatie voor de opwek van grootschalige zonne-energie. Eind 2020 zijn daarbij ook de kaders vastgesteld die gaan gelden voor de realisatie van een zonnepark. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat iedereen weet waaraan een zonnepark moet voldoen in dit gebied. Hoe het zonnepark er uiteindelijk uit komt te zien, wordt in overleg met de omgeving verder bepaald.

Planning

 1. Afgerond: Kaders grootschalige zonne-energie vastgesteld -

  Deze afspraken zorgen ervoor dat iedereen weet waaraan een zonnepark moet voldoen in dit gebied. 

 2. Afgerond: In gesprek omgeving over landschappelijk inpassing -

  Sjaak Cox heeft met verschillende inwoners gesproken over de landschappelijke inpassing.

 3. Afgerond: In gesprek omgeving over landschappelijk inpassing -

  Doordat we door corona geen fysieke bijeenkomsten konden organiseren hebben we op 8 februari een bijeenkomst georganiseerd. Inwoners konden tijdens deze avond vragen stellen.

 4. Momenteel bezig: Openstellen gebied -

  Het aangewezen gebied wordt opgesteld voor initiatiefnemers

  Het college van B&W heeft op 25 januari 2022 besloten het gebied ten noorden van Wintelre open te stellen van 1 februari 2022 tot en met 31 augustus 2022. Initiatiefnemers kunnen een projectvoorstel bij de gemeente Eersel indienen. De periode van zeven maanden is nodig om de initiatiefnemers te laten voldoen aan de sociaal maatschappelijke voorwaarden in het beleid ‘Grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030’. Dit houdt onder andere in dat ze een dialoog met de omgeving voeren. Je kunt daarom benaderd worden door de initiatiefnemers. De projectvoorstellen die in de komende maanden worden ingediend toetsen wij op basis van het toetsingskader zonne-energie 2020 – 2030.

Contact

Vragen over het zonnepark in Wintelre of over de plannen grootschalige zonne-energie van de gemeente Eersel. Laat het ons weten.

Contactformulier

Wat zijn de belangrijkste kaders die gaan gelden?

Het is belangrijk om te weten dat slechts in een deel van het opengestelde gebied straks zonnepanelen komen te liggen. Het aangewezen gebied is een zoekgebied. Binnen deze ruimte wordt de meest ideale plek gezocht voor zonnepanelen. Verder verwachten wij van toekomstige initiatiefnemers:

 • Burgerparticipatietraject 
  Toekomstige initiatiefnemers moeten de omgeving actief betrekken bij hun plannen.
 • 50% lokaal eigendom
  De helft van eigendom moet in handen zijn van inwoners of ondernemers in de gemeente Eersel of van een energiecoöperatie die actief is de gemeente. Dit laatste heeft onze voorkeur.
 • Omgevingsfonds
  Voor iedere opgewekte megawattuur wordt er minimaal één euro gestort in een omgevingsfonds. Dit geld wordt beschikbaar gesteld voor projecten in Wintelre. 
 • Duurzaamheidsfonds
  Voor iedere opgewekte megawattuur wordt er ook één euro gestort in een duurzaamheidsfonds. Hiermee worden andere initiatieven gefinancierd rondom groot- of kleinschalige opwekking of rondom innovatie op dit gebied. 
 • Onderzoek naar geluid 
  Een zonnepark veroorzaakt van zichzelf geen geluid, maar het gebied is al zwaarder belast met geluid door de nabijheid van het vliegveld. Het is daarom belangrijk om het mogelijke effect op de geluidsdruk mee te wegen. Een zonnepark mag niet leiden tot meer geluidsdruk.

Wil je weten wat er nog meer allemaal is vastgesteld, lees dan het volledige Beleid grootschalige zonne-energie 2020 – 2030(externe link)

Informatieavond 24 november 2021

Om de omgeving mee te nemen in de plannen is er informatiebijeenkomst georganiseerd. Van deze presentatie is een samenvatting gemaakt, deze is in onderstaande video te bekijken. Onder de video staat een aantal veelgestelde vragen en het antwoord daarop.   

Om welk gebied gaat het precies?

Wanneer komt dit zonnepark?

Allereerst wil de gemeente in gesprek met de inwoners van Wintelre. De inwoners van Wintelre hebben namelijk een bepalende stem in de landschappelijk inpassing van het zonnepark.

Gezien de huidige corona maatregelen is het plannen van een fysieke bijeenkomst voorlopig niet mogelijk. De dorpsraad van Wintelre heeft vanwege belang van het onderwerp een fysieke bijeenkomst geadviseerd. Het college ondersteunt dit advies en heeft besloten de fysieke bijeenkomsten uit te stellen tot een later moment. Er worden dus geen initiatieven in behandeling genomen voordat wij met de inwoners van Wintelre hebben gesproken. Pas als er afspraken zijn gemaakt over de landschappelijke inpassing kan het gebied worden opengesteld. 

Hebben inwoners nog inspraak over het zonnepark?

De inwoners van Wintelre hebben een bepalende stem in de landschappelijk inpassing van het zonnepark. Landschappelijk inpassing is de manier waarop een zonnepark wordt vormgegeven. Een zonnepark bestaat uit verschillende elementen, waarin veel variatie mogelijk is. De inwoners van Wintelre kunnen meedenken over de verschillende keuzes.  

 • De hoogte en opstelling van het zonnepark: deze bepalen in hoge mate de verschijningsvorm van het zonnepark in het landschap (waaronder de zichtbaarheid); 
 • Uitlijning: De wijze van uitlijnen van de panelen is van invloed op de ruimtelijke verschijningsvorm en daarmee de beleving van het zonnepark. Dit hangt samen met de oriëntatie en of bijvoorbeeld zijkanten of achterkanten van panelen zichtbaar zijn. 
 • (Landschappelijke) randen van het zonnepark: De randen van het zonnepark kunnen op verschillende wijzen ingericht worden. Ze bepalen in sterke mate de beleving en zichtbaarheid van het zonnepark. Wanneer de rand bestaat uit een hekwerk of brede watergang is het zonnepark volledig zichtbaar. Terwijl een dijk of houtwal het zonnepark volledig aan het zicht onttrekken. 

Hoe groot wordt het zonnepark?

Het is nog niet duidelijk hoe groot het zonnepark precies gaat worden. De grootte is namelijk afhankelijk van de vraag hoeveel energie de nog aan te leggen geluidwerende voorziening langs de A67 ons gaat opleveren. De zonneladder bepaalt dat het de voorkeur heeft om duurzame zonne-energie langs grootschalige infrastructuur op te wekken in plaats van op goede agrarische gronden. Hoe meer duurzame zonne-energie er opgewekt kan worden langs bestaande infrastructuur, hoe minder er opgewekt hoeft te worden in het gebied ten noorden van Wintelre. 

Hoe lang blijft het zonnepark liggen?

Het zonnepark blijft liggen voor een periode van 25 tot 30 jaar. Daarna wordt het gebied in oude staat hersteld. 

Krijgen inwoners van onze gemeente rechtstreeks energie van het zonnepark?

Er wordt niet direct stroom geleverd vanuit het zonnepark. Er komt wel voor elk project een ‘lokaal omgevingsfonds’ waar jaarlijks een bedrag in wordt gestort door de eigenaar van het zonnepark.  Het doel van het omgevingsfonds is lokale gebiedsontwikkeling. Eersel wil zo meerwaarde creëren voor de directe omgeving. Het omgevingsfonds wordt beheerd door een afvaardiging uit de omgeving van het zonnepark. De inwoners uit de omgeving van het zonnepark bepalen zo waar de gelden aan besteed worden. 

Waarom komt er juist ten noorden van Wintelre een zonnepark?

Op basis van een landschappelijke analyse(externe link) en de zonneladder (tabel 1 Beleid grootschalige zonne-energie 2020 – 2030(externe link)) is het gebied ten noorden van Wintelre als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Samen met de nog aan te leggen energieopwekkende en geluidwerende voorziening langs de A67.

De grootte van het zonnepark is afhankelijk van de vraag hoeveel energie de geluidwerende voorziening langs de A67 gaat opleveren. De zonneladder geeft aan dat het de voorkeur heeft om duurzame zonne-energie op te wekken langs grootschalige infrastructuur in plaats van op goede agrarische gronden. Hoe meer duurzame zonne-energie we kunnen opwekken langs bestaande infrastructuur, hoe minder er opgewekt hoeft te worden in het gebied ten noorden van Wintelre. 

Wie gaat het zonnepark aanleggen en beheren? 

De gemeente Eersel vindt het belangrijk dat de omgeving van een toekomstig zonnepark een actieve en betrokken rol heeft bij de ontwikkeling. Dit kan zowel een commerciële partij als coöperatie zijn. 
 
Een project wordt alleen gerealiseerd als het voor minimaal 50% eigendom is van lokale partijen. Het voordeel van lokale investeerders is dat de winsten van het project automatisch terugkomen bij de omgeving, bijvoorbeeld door winstuitkering. Een coöperatie is een goede manier om dit te organiseren. Dit heeft dan ook de voorkeur van de gemeente. Op deze manier komen lokale belangen zoveel mogelijk overeen met de belangen van de ontwikkelaar van de zonneparken. 

Een coöperatie kan professionele ondersteuning inzetten, bijvoorbeeld door samen te werken met een projectontwikkelaar, procesbegeleiders of door aansluiting te zoeken bij gespecialiseerde coöperaties.

Wat is de rol van inwoners bij de aanleg van het zonnepark?

Op basis van het beleid grootschalig opwekken van zonne-energie wordt een toetsingskader vastgesteld om duidelijk de voorwaarden mee te geven voor de ontwikkeling van een zonnepark. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. De gemeente organiseert bijeenkomsten om hier samen met direct omwonenden verder invulling aan te geven. De wijze waarop een zonnepark wordt vormgegeven is namelijk bepalend voor de verschijningsvorm en ruimtelijke inpassing. Het is dan ook belangrijk dat inwoners daarover mee kunnen praten. 

Zorgt een zonnepark voor een toename van geluidshinder?

De gemeente heeft hier tot op heden geen ervaring mee, maar er wordt soms gesproken over de weerkaatsing van geluid via zonnepanelen naar woningen. De gemeente laat bij de beoordeling van initiatieven daarom altijd een akoestisch bureau mee kijken. Het advies van dit bureau wordt altijd meegewogen in de beslissing of een initiatief doorgaat of niet.

Nieuws

Er zijn op dit moment geen actuele nieuwsberichten.