De gemeente Eersel hecht veel waarde aan duurzaamheid. We bieden ruimte aan voor het opwekken van zonne-energie, maar dit mag niet ten koste gaan van ons landschap. 

Contact

Vragen over het zonnepark in Wintelre of over de plannen grootschalige zonne-energie van de gemeente Eersel. Laat het ons weten.

Contactformulier

Wat zijn de belangrijkste kaders die gaan gelden?

Het is belangrijk om te weten dat slechts in een deel van het opengestelde gebied straks zonnepanelen komen te liggen. Het aangewezen gebied is een zoekgebied. Binnen deze ruimte wordt de meest ideale plek gezocht voor zonnepanelen. Verder verwachten wij van toekomstige initiatiefnemers:

 • Burgerparticipatietraject 
  Toekomstige initiatiefnemers moeten de omgeving actief betrekken bij hun plannen.
 • 50% lokaal eigendom
  De helft van eigendom moet in handen zijn van inwoners of ondernemers in de gemeente Eersel of van een energiecoöperatie die actief is de gemeente. Dit laatste heeft onze voorkeur.
 • Omgevingsfonds
  Voor iedere opgewekte megawattuur wordt er een bedrag gestort in een omgevingsfonds. Dit geld wordt beschikbaar gesteld voor projecten in Wintelre. 
 • Duurzaamheidsfonds
  Voor iedere opgewekte megawattuur wordt er een bedrag gestort in een duurzaamheidsfonds. Hiermee worden andere initiatieven gefinancierd rondom groot- of kleinschalige opwekking of rondom innovatie op dit gebied. 
 • Onderzoek naar geluid 
  Een zonnepark veroorzaakt van zichzelf geen geluid, maar het gebied is al zwaarder belast met geluid door de nabijheid van het vliegveld. Het is daarom belangrijk om het mogelijke effect op de geluidsdruk mee te wegen. Een zonnepark mag niet leiden tot meer geluidsdruk.

Wil je weten wat er nog meer allemaal is vastgesteld, lees dan het volledige Beleid grootschalige zonne-energie 2020 – 2030(externe link)

Informatieavond 24 november 2021 en 3 oktober 2023

Om de omgeving mee te nemen in de plannen, is er op 24 november 2021 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Een samenvatting van de presentatie bekijk je in bovenstaande video. Op 3 oktober 2023 is er een tweede informatieavond georganiseerd. Hieronder hebben we een aantal veel gestelde vragen met antwoorden opgenomen, die uit beide informatiebijeenkomsten gekomen zijn. 

Om welk gebied gaat het precies?

Hoe groot wordt het zonnepark?

De grootte is maximaal 26,3 hectare. Hierin zijn de installatie, het omringende groen en onderhoudspaden meegenomen. De installatie binnen het hekwerk is 21,24 hectare.  

Waarom heeft de gemeente er voor gekozen om op deze plek het zonnepark te realiseren? 

De keuze voor het zoekgebied in Wintelre is na uitvoerig onderzoek aangewezen. Dit onderzoek is samen gedaan met de gemeenten Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden en de provincie Noord-Brabant. De gemeenteraad in Eersel heeft uiteindelijk het gebied in Wintelre aangewezen als meest geschikte locatie. De belangrijkste afwegingen:

 • Onafhankelijk (milieu)onderzoek. De Milieu Effect Rapportage (MER) bevestigt de geschiktheid van het gebied. Een dergelijke MER studie is verplicht om een zonnepark te realiseren. 
 • Het sluit aan op het stedelijk gebied, onder andere het herriesportterrein, het vliegveld en het militair oefenterrein.
 • Het zonnepark op deze plek kan juist voor kwaliteitsverbetering zorgen van het huidige landschap en daarmee dus voor meerwaarde zorgen van de omgeving.

Hoe is de omgeving destijds betrokken? 

De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten om Wintelre Noord en het gebied langs de A67 in Eersel in te zetten voor verdere ontwikkeling. De beslissing van de gemeenteraad is niet terug te draaien. Het is daarmee het uitgangspunt voor ons als gemeente.

Zie voor de volledige documentatie en het genomen besluit agendapunt 14 op agenda van de gemeenteraad van 25 augustus 2020(externe link).

Hoe lang blijft het zonnepark of ligt het zonnepark er voor altijd? 

Het zonnepark heeft een vergunning voor een periode van 25 jaar. Na deze periode worden de gronden in oorspronkelijke staat hersteld. De agrarische bestemming wijzigt niet. Deze blijft agrarisch. 

Waar kan ik nog iets van vinden?

Wij vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij alles wat er gebeurt rondom het zonnepark. De locatie zelf staat niet ter discussie, maar de omgeving wordt uitgebreid betrokken bij hoe het zonnepark eruit komt te zien. Denk hierbij aan de manier waarop de zonnepanelen in de omgeving worden gepast, maar ook waar de panelen in het totale gebied komen te liggen. Het aangewezen gebied wordt niet helemaal vol gelegd, maar slechts in een deel van de beschikbare grond. De meest ideale plek wordt samen met de omgeving bepaald. De projectontwikkelaar moet voor de uiteindelijke vergunningsaanvraag kunnen aantonen dat de omgeving betrokken is en wat er met de wensen en behoefte van de omgeving is gedaan.

Er zijn gesprekken gevoerd met / contact gezocht met: 

 • Omwonenden in een straal van 600 m
 • Bedrijven in een straal van 600 m
 • Grondeigenaren van naastgelegen agrarische percelen
 • Gemeente Eersel
 • Netbeheerder Enexis 
 • Waterschap de Dommel
 • Dorpsraad Wintelre 
 • Eindhoven Airport
 • Waterplas de Landsard
 • Motorcrossterrein de Landsard
 • Outdoor kartcircuit de Landsard
 • Werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant
 • IVN Bergeijk – Eersel
 • Generaal Majoor de Ruyter van Stevenickkazerne / Defensie

De provincie Noord-Brabant is ook betrokken geweest in de locatiestudie naar het zoekgebied. Het projectplan van het zonnepark is besproken met provincie, waterschap en de veiligheidsregio. De vergunningaanvraag wordt ook formeel voorgelegd aan provincie, waterschap en de veiligheidsregio.
 

Hoe gaat het nu verder?

De gemeente heeft tussen februari en augustus 2022 één projectplan ontvangen van TP Solar en Kempenstroom. Dit voorstel is beoordeeld door een regieteam. Dit regieteam bestaat uit diverse (externe) deskundigen op het gebied van participatie, ecologie, landschap, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, milieu, geluid en financiële en energetische haalbaarheid. Vervolgens heeft het college besloten om principemedewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het zonnepark.

De initiatiefnemers en de omwonenden zijn hierna door de gemeente op de hoogte gesteld. TP Solar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit is de start van de ruimtelijke procedure.

De omgevingsvergunning wordt uitgezet ter beoordeling. Ook wordt er een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ opgesteld. Deze verklaring is onderdeel van de omgevingsvergunning. De gemeenteraad beoordeeld met deze ontwerpverklaring of er een goede ruimtelijke ordening is. De ontwerpverklaring en de omgevingsvergunning liggen daarna zes weken ter inzage. Na zes weken worden de reacties bekeken en wordt er aan de gemeenteraad gevraagd om wel of geen definitieve verklaring van geen bedenkingen te geven. Daarna kan het college een besluit nemen over de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit staat beroep open bij de rechtbank.

De bouw van het zonnepark is gepland in het derde en vierde kwartaal van 2025. Het park wordt in het voorjaar van 2026 in gebruik genomen.

Omwonenden worden nog uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst van TP Solar. De gemeente houdt ook de omwonenden op de hoogte van nieuwe processtappen. 

Krijgen inwoners van onze gemeente rechtstreeks energie van het zonnepark? 

Inwoners krijgen niet direct stroom van het zonnepark. Er wordt wel ieder jaar een bedrag gestort door de eigenaar van het zonnepark. Dit wordt gedaan in een lokaal omgevingsfonds. Het geld uit dit fonds wordt beheerd door een afvaardiging van mensen uit de omgeving van het zonnepark. De inwoners bepalen op deze manier waar het geld, voor lokale gebiedsontwikkeling, aan besteed wordt. 

Wie gaat het zonnepark aanleggen en beheren? 

TP Solar en KempenStroom gaan samen aan de slag om voor de helft (50%) lokaal eigendom in de gemeente Eersel te realiseren. Als dit lukt, zijn zowel TP Solar als KempenStroom voor de helft eigenaar van het zonnepark. Kempenstroom is een coöperatie. Uiteindelijk zijn de leden van KempenStroom eigenaar van het zonnepark. Zij bepalen hoe de opbrengsten van het zonnepark verdeeld worden.

Hebben we door de komst van het zonnepark meer geluidshinder?

Op advies van het akoestisch bureau is er in het ontwerp gekozen voor een zuid-opstelling van de panelen. Het akoestisch bureau heeft geconcludeerd dat een zuid-opstelling soms zelfs kan leiden tot minder geluidshinder. Dit omdat het geluid van o.a. de kartbaan, jetski’s, de crossbaan en opstijgende toestellen door de zuid-opstelling omhoog wordt gekaatst en wordt verstrooid. 

Kunnen we inzicht in de subsidieaanvraag krijgen? 

De subsidieaanvraag staat los van de ruimtelijke procedure. De SDE-subsidie kan pas aangevraagd worden als de ontwikkelaar een vergunning heeft. Wij krijgen geen inzicht in de subsidieaanvraag. Als je hier meer over wilt weten, kun je het beste contact opnemen met TP Solar.

Waarom is in het geluidsonderzoek het festivalterrein niet meegenomen?

Omdat er op het festivalterrein maar af en toe evenementen georganiseerd worden. We kunnen hier in de berekening daarom geen rekening mee houden.

Zijn alle vliegbewegingen boven het zonnepark meegenomen in het geluidsonderzoek? 

Het belangrijkste doel van het geluidsonderzoek is het bepalen in welke mate het zonnepark invloed heeft op de geluidshinder voor de omliggende woningen. In onderzoek zijn de geluidsbelastingen van Eindhoven Airport, de militaire helikopteroefening, het motorcross- en kartcircuit en de jetski activiteiten meegenomen. Omdat niet alle data beschikbaar zijn, kunnen we helaas geen gebruik maken van echte meetbare gegevens. Er is, met behulp van simulatieberekeningen, berekend wat het verschil in geluid is vóór en na het realiseren van het zonnepark. 

Hoe wordt het terrein ingericht? 

De panelen worden maximaal 3 meter hoog. Tussen de panelen wordt 2,5 meter vrijgehouden zodat er water en zonlicht op de bodem kan komen. Het batterijsysteem van het zonnepark neemt 0,16 hectare in beslag en bestaat uit 16 batterijen en 4 transformatoren.

Rondom het zonnepark wordt een brede strook met bomen, hagen en struiken geplaatst. De begroeiing is net iets hoger dan de panelen. Hierdoor is er geen direct zicht op het zonnepark vanuit de omgeving. Het park zelf wordt ingericht met kruidenrijk gras, bloemen en keverbanken.

Waarom zijn de afdrachten in het duurzaamheidsfonds en omgevingsfonds aangepast?

TP Solar en KempenStroom hebben aan de gemeenteraad laten weten dat er geen zonnepark komt als de afdrachten uit het voorstel zo zouden blijven. De gemeenteraad heeft daarna voor zekerheid gekozen en de afdrachten aangepast.

Hoe wordt het opruimen van de zonnepanelen geborgd? 

TP Solar moet na 25 jaar het gebied terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Na 15 jaar (afloop SDE-subsidie) stelt een onafhankelijke partij elke drie jaar de restwaarde vast en ook de kosten voor afbraak en afvoer. Als de restwaarde klein er dreigt te worden dan de kosten voor verwijdering, wordt het tekort in een depot gestort door de TPSolar. Op deze manier is financieel geborgd dat verwijderen altijd mogelijk is. Dit is ook afgestemd met de provincie. 

Hoe werkt het omgevingsfonds? 

Het omgevingsfonds is bedoeld voor lokale gebiedsontwikkeling. Het zonnepark is daarom ook van maatschappelijke meerwaarde voor de directe omgeving. Het omgevingsfonds wordt beheerd door een afvaardiging van mensen uit de omgeving van het zonnepark. De gemeente beheert de gelden. De bijdrage aan het fonds wordt de komende 15 jaar jaarlijks gestort, met de mogelijkheid om te verlengen tot 20 jaar. 

Het geld uit het omgevingsfonds moet worden gebruikt voor projecten die te maken hebben met gebouwen, terreinen en/of de ruimte. De projectontwikkelaar moet beschrijven hoe hoog de storting in het omgevingsfonds is, welke partijen er in het bestuur van het fonds zitten en hoe bepaald wordt waar het geld aan uitgegeven wordt. Het bestuur maakt jaarlijks een plan voor de besteding van het geld. Het bestuur wordt ondersteund door een contactpersoon vanuit de gemeente. Het college stelt de plannen van het bestuur vast. Daarna zijn de financiële middelen beschikbaar.

Planning

 1. Afgerond: Omgevingsvergunning aangevraagd

  De omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan is aangevraagd.  Nu wordt de ruimtelijke procedure opgestart.