Voor je ligt de begroting voor het jaar 2021. Vanzelfsprekend is de begroting volledig digitaal beschikbaar; in toegankelijke pdf’s met daarin handige navigeeropties. Dit is de derde begroting van het huidige college. Met het coalitieprogramma Dichtbij en betrokken als leidraad zetten we ook dit jaar weer belangrijk stappen richting de toekomst van onze gemeente. Deze begroting is gebaseerd op de richtinggevende uitspraken in de Voorjaarsnota

De volgende speerpunten staan centraal

De bestuurlijke toekomst

Gemeente Eersel is zelfstandig, maar samenwerkingen zijn voor gemeenten niet meer weg te denken. De meest verregaande samenwerking is die met de Kempengemeenten. In de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden is de Strategische Kempenagenda vastgesteld. Op de thema’s Transitie van het landelijk gebied, Energietransitie, Mobiliteit, Wonen en Economie gaan we op strategisch niveau verder samenwerken.

Sociaal

Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk en iedereen moet mee kunnen doen. In maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de looptijd van het Welzijnskader 2017-2020 “De kracht van contact” met twee jaar te verlengen. De daarin vastgestelde lijn is dat gestreefd wordt naar een zorgzame samenleving, waar mensen goed geïntegreerd zijn, hun eigen netwerken onderhouden en elkaar helpen.

Onderwijs

Onderwijs moet gegeven kunnen worden in goede gebouwen. We borduren dit jaar daarom voort op het huidige Integraal Huisvestigingsplan (IHP). Ook wordt in onze gemeente als pilot voor een periode van twee jaar een DigiTaalhuis opgericht. Dit is een laagdrempelige, herkenbare, openbare plek, toegankelijk voor iedereen die met taal, rekenen en digivaardigheden aan de slag wil. 

Economie

Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA) ontwikkeld. Dit is een economisch plan voor de Kempen waaraan we uitvoering aan gaan geven.

Toerisme en recreatie

Voor de komende twee jaar trekken we een VisitEersel manager aan. Deze manager gaat onder andere het merk “Eersel” beter en duidelijker op de kaart te zetten en helpt Eersel met alle dorpskernen bij het gezamenlijk oppakken van een aantal activiteiten en projecten. Daarbij kan het gaan om hulp bij het organiseren, verbinden, communiceren, belangenbehartiging en beleidsvorming. Kernen met een soortgelijk manager blijken aantrekkelijker te worden voor winkelend publiek, eigen inwoners en toeristen. 

Duurzaam

In Eersel gaan we voor een duurzame samenleving. Dit omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, ondernemen, milieu, ecologie en toekomstgericht denken. In de Regionale Energiestrategie (RES) maken we afspraken hoe we als gemeenten toewerken naar 49% CO2- besparing in 2030. Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) zetten we projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrip of het plaatsen van ledlampen.

Leefbaar en betrokken

Het betrekken van inwoners bij ontwikkelingen in hun eigen omgeving klinkt vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd en niet overal. Om in Eersel betrokkenheid van onze inwoners voorop te stellen en eigen initiatieven aan te moedigen, is in 2019 het participatieprogramma Dorpen maken het verschil gestart. Via dit programma is onder andere een gemeentelijke bijdrage aan nieuwe initiatieven van inwoners die de leefbaarheid en sociale samenhang van hun dorp kunnen versterken mogelijk. Dit programma loopt tot en met 2022. Met het aantrekken van een medewerker dorpsparticipatie zijn er kortere en intensere lijnen waarmee we invulling geven aan het doel “dichtbij en betrokken”. In 2021 gaan we verder de ingeslagen weg in. Wijk- en dorpsschouwen worden ingezet om te achterhalen wat de visie van de inwoners zelf is. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen.
Onze doelstellingen rond innovatie zijn verwerkt in het innovatieprogramma Slimmer Eersel. Door het gebruik van meer data en informatie zetten we via dit programma in op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van ouderen, het efficiënter inrichten van de openbare ruimte en het zo goed mogelijk bereikbaar houden van haar kernen.

Sport en cultuur: het belang van contact

De gemeente Eersel kent een rijk verenigingsleven. De kracht en het belang van contact is groot en draagt bij aan de leefbaarheid van alle kernen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen. Het toekomstbestendigheid accommodatiebeleid is in uitvoering en wordt in 2020 geëvalueerd. Voor minder toekomstbestendige verenigingen stellen we in overleg met deze verenigingen een actieplan op.

Andere speerpunten voor komende jaar zijn de doorontwikkeling van het Kempenmuseum en de toekomst van het maatschappelijk zwemwater (zwembad in Eersel).

Ruimtelijke ordening en verkeer

De vraag naar woningen in onze gemeente blijft onverminderd sterk. In 2019 zijn er voor iedere kern van onze gemeente de mogelijke inbreidingslocaties samen met de dorpsraden in kaart gebracht. Hiermee zijn de eerste stappen gezet om cyclisch te kunnen blijven bouwen. Voor de meeste kansrijke locaties wordt stedenbouwkundig bekeken wat de mogelijkheden zijn, en er wordt gesproken met grondeigenaren en Woningstichting de Zaligheden om de verdere planvorming en realisatie van nieuwe initiatieven te bespreken.

De ambitie blijft om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. In 2021 gaan we verder met de uitvoering van de maatregelen uit het Verkeersveiligheidsplan (VVP). 

Openbare orde en veiligheid

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze buurt en ons eigen huis. Criminelen maken echter ook gebruik van diensten van de bovenwereld, waarmee ze onze samenleving beïnvloeden. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. In de strijd tegen deze ondermijnde criminaliteit werkt Eersel daarom samen in het Basisteam de Kempen.

Over voorgaande speerpunten en over diverse andere speerpunten in 2021, kun je meer lezen in elk programma bij het onderdeel Ontwikkelingen/speerpunten 2021.

Bij de voorjaarsnota 2021-2024 (inclusief de raadsinformatiebrief meicirculaire 2020) was sprake van begrotingstekort 2021 van € 63.000. Na de verwerking van de volledige begrotingscijfers 2021-2024 is er sprake van een positief begrotingssaldo voor 2021 van ruim € 45.000 waarvan ruim € 12.000 structureel.

Tot slot wordt aangetekend dat (structurele) financiële gevolgen van de tweede bestuursrapportage 2020 en de septembercirculaire 2020 nog zullen worden meegenomen in het raadsvoorstel bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.


Burgemeester en wethouders van Eersel,     
H.M.L. Offermans, secretaris
W.A.C.M. Wouters, burgemeester